Spesialisering i urologi ved Molde sjukehus

Kirurgisk avdeling er ei fullseksjonert avdeling der urologisk seksjon utgjer ein av seksjonane, i tillegg til gastroenterologisk kirurgi og plastikkirurgi. Ved avdelinga er det 10-12 overlegar og 9 LIS-legar. Vi dekker kvardagsurologisk pasienttilbod til pasientane i Romsdalen, samt akuttilbodet innan urologi for heile Nordmøre og Romsdal, som utgjer eit nedslagsfelt på om lag 110 000 innbyggjarar. Det er felles generellkirurgisk vaktordning der LIS-legane går i 8-delt tilstadevakt med vaktdøgnet delt i to. Urologane deltek i bakvakt dersom dei ønsker. Avdelinga har og LIS1-legar som dekker primærvaktsjiktet.

Avdelinga har to kirurgiske sengepostar. Den eine av desse er delt mellom kirurgi og ortopedi. Vi disponerer 9 senger i lag med noko generell kirurgi, men det er glidande bruk av sengetal etter behov.

Urologisk seksjon tilbyr kvardagsurologi i form av poliklinisk utredning og behandling, dagkirurgisk behandling og operasjonar for inneliggande pasientar.
Vi har utstyr for transuretral kirurgi og laparaskopisk kirurgi, i tillegg til åpen kirurgi.

Som LIS-lege hos oss får du god tilgang på kvardagsurologiske problemstillingar og god mengdetrening på basale ferdigheter. Vi legg opp til rotasjon mellom dei ulike seksjonane for å kunne få oppfylt læringsmål i del 2 felles kirurgi, og etterkvart meir tilpassa tid og arbeid på urologisk seksjon. Du vil trenge om lag 9-12 månader hos oss for å få oppfylt dei læringsmåla innan urologi vi tilbyr, i tillegg til at du treng nokre år på å kunne få oppfylt læringsmåla i del 2 felles kirurgi. Vi samarbeider med Ålesund og Kristiansund om utdanning slik at du må pårekne rotasjon til eit av desse sjukehus for å få oppfylt fleire læringsmål før du er klar for 1,5 år spesialiseringsperiode ved universitetssjukehus. Vi har avtale med St. Olavs Hospital i Trondheim om slik teneste.

Nye LIS-legar som startar på avdeling får nødvendig opplæring i våre rutiner, dataprogram vi brukar med meir. Du får og følgevakter før du startar sjølvstendige vakter.

Ved seksjonen blir du raskt inkludert i miljøet og vi tilpassar opplæringa ditt behov.

Vi har undervisning to dagar i veka, kvar gang over 45 minutt. Ein dag er det felles internundervisning for kirurgisk avdeling, med ein dag er urologisk undervisning, dette skjer som videoundervisning for alle urologiske seksjonar i fylket. Undervisning skjer ikkje i ferieperioder sommar og jul. Vi planlegg å dekke læringsmåla som det framgår av Kompetanseportalen, samt diskusjon rundt relevante kasuistikkar, artiklar og retningslinjer, både nasjonale og europeisk).

Det er forventa at du skal delta på nasjonale kurs som er anbefalte for spesialiteten og frå avdelinga er sett av 5 dagar kvart halvår til slik permisjon. Du får og ytterlegare permisjon dersom det passar med dei andre arbeidsoppgåvene du har.

Det er ein D-boks for å øve på laparaskopiske inngrep på avdelinga. Du får elles opplæring i alle prosedyrer før du gjer dei sjølvstendig med nødvendig supervisjon, og det er god tilgang på prosedyrer av ulike slag ved seksjonen.

Vi er ein liten seksjon og arbeider tett i lag. Det er god tilgang på både formell og uformell kontakt både for supervisjon og rettleiing.

Du får nødvendig opplæring og supervisjon ved prosedyrer fram til du gjer dette sjøvstendig. På sengepost er det felles previsitt med overlege, visitt av og til med supervisjon. Operasjonar blir assistert inntil dei kan gjerast sjølvstendig. Større inngrep er alltid teamarbeid. Som LIS-lege hos oss blir du alltid sett opp på alle operasjonar når du er ved seksjonen, utanom ved vakt og poliklinikk. Poliklinikken for LIS-legane våre planlegg vi til dagar som ikkje ordinært er operasjonsdagar slik at ein skal få med seg flest moglet inngrep. Ved poliklinikken arbeider ein sjølvstendig, men med tilpassa pasientgrupper og arbeidsmengde etter kompetansenivå. Det er god tilgang på overlege for råd og hjelp etter behov. Vi tilstreber at same lege utreder, behandlar og følgjer opp pasienten.

Rettleiing og fagleg utvikling:
Du får tildelt rettleiar når du starter. Saman med rettleiar skal du mellom anna lage ein plan for å få oppfylt krav til nasjonale kurs, samt deltaking på regionale/ nasjonale urologiske møter. Vi set av tid til rettleiing kvar månad.

Du får sett av tid til fordjuping tilsvarande 4 timar kvar veke. Det er og forventa at du deltek på alle faglege møter ved avdelinga.

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Vi har ingen legar med PhD ved seksjonen. Det er ingen eigne pågåande forskingsprosjekt. Helse Møre og Romsdal har eiga forskingsavdeling som bistår med råd og rettleiing til dei som ønsker å drive forsking.

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutvalet utgjerast av overlege og LIS-lege. Det er overlege som er leiar for utdanningsutvalet.

Det er eigen YLF-tillitsvalt på avdelings-, sjukehus- og foretaksnivå.

For spørsmål om spesialistutdanninga,  ta kontakt med:

Per Bjørnar Solevåg, overlege og spesialist i generell kirurgi og urologi.


Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 24.04.2023