Spesialisering i urologi ved Volda sjukehus

Kirurgisk avdeling er ei felles kirurgisk og ortopedisk avdeling, men med atskilte einingar innad i avdeliga. Den blautkirurgiske eininga er useksjonert, men vi arbeider likevel berre med våre eigne pasientgrupper. I tillegg til urologisk pasienttilbod, har vi og eit stort gastrokirurgisk miljø og generellkirurgisk tilbod til befolkninga på Søre Sunnmøre som utgjer om lag 50 000 innbyggjarar. Ved avdelinga er det 6 LIS-legar til saman for kirurgi og ortopedi som deler eit vaktsjikt. Det eigen ortopedisk og blautkirurgisk bakvakt. Urolog deltek ikkje i bakvaktsordninga, men har beredskapsvakt for inneliggande og opererte pasientar.

Seksjonen er liten og vi har ein fast tilsett overlege, i tillegg til ein fast vikar i ei lita deltidsstilling. Det er likevel høg aktivitet med godt tilbod av kvardagsurologi til pasientane våre i form av poliklinisk utredning og behandling, dagkirurgisk behandling og operasjonar for inneliggande pasientar. Det er om lag 1650 polikliniske konsultasjoner kvart år, 100 transurologiske inngrep og 100 dagkirurgiske inngrep. Vi har moderne utstyr til endourologi, fleksibelt cystoskop og nytt ultralydapparat. Elles eldre utstyr til steinknusing i ureter. Vi har for tida ingen LIS-lege som skal bli urolog, men det ønsker vi oss! LIS-legane på avdelinga er med på urologisk pasientbehandling for å kunne få oppfylt læringsmål i del 2 felles kirurgi.

Som LIS-lege hos oss får du god tilgang på kvardagsurologiske problemstillingar og god mengdetrening på basale ferdigheter. Vi legg opp til rotasjon mellom dei ulike seksjonane for å kunne få oppfylt læringsmål i del 2 felles kirurgi, og etterkvart meir tilpassa tid og arbeid på urologisk seksjon. Du vil trenge om lag 9-12 månader hos oss for å få oppfylt dei læringsmåla innan urologi vi tilbyr, i tillegg til at du treng nokre år på å kunne få oppfylt læringsmåla i del 2 felles kirurgi. Vi samarbeider med Ålesund og Kristiansund om utdanning slik at du må pårekne rotasjon til eit av desse sjukehus for å få oppfylt fleire læringsmål før du er klar for 1,5 år spesialiseringsperiode ved universitetssjukehus. Vi har avtale med St. Olavs Hospital i Trondheim om slik teneste.

Nye LIS-legar som startar på avdeling får nødvendig opplæring i våre rutiner, dataprogram vi brukar med meir. Du får og følgevakter før du startar sjølvstendige vakter.

Ved seksjonen blir du raskt inkludert i miljøet og vi tilpassar opplæringa ditt behov.

Vi har undervisning to dagar i veka, kvar gang over 45 minutt. Ein dag er det felles internundervisning for kirurgisk avdeling, med ein dag er urologisk undervisning, dette skjer som videoundervisning for alle urologiske seksjonar i fylket. Undervisning skjer ikkje i ferieperioder sommar og jul. Vi planlegg å dekke læringsmåla som det framgår av Kompetanseportalen, samt diskusjon rundt relevante kasuistikkar, artiklar og retningslinjer, både nasjonale og europeisk).

Du får fri til å delta på nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten.

Det er ein D-boks for å øve på laparaskopiske inngrep på avdelinga. Du får elles opplæring i alle prosedyrer før du gjer dei sjølvstendig med nødvendig supervisjon, og det er god tilgang på prosedyrer av ulike slag ved seksjonen.

Vi er ein liten seksjon og arbeider tett i lag. Det er god tilgang på både formell og uformell kontakt både for supervisjon og rettleiing.

Du får nødvendig opplæring og supervisjon ved prosedyrer fram til du gjer dette sjøvstendig. På sengepost er det felles previsitt med overlege, visitt av og til med supervisjon. Operasjonar blir assistert inntil dei kan gjerast sjølvstendig. Større inngrep er alltid teamarbeid. Som LIS-lege hos oss blir du alltid sett opp på alle operasjonar når du er ved seksjonen, utanom ved vakt og poliklinikk. Poliklinikken for LIS-legane våre planlegg vi til dagar som ikkje ordinært er operasjonsdagar slik at ein skal få med seg flest moglet inngrep. Ved poliklinikken arbeider ein sjølvstendig, men med tilpassa pasientgrupper og arbeidsmengde etter kompetansenivå. Det er god tilgang på overlege for råd og hjelp etter behov. Vi tilstreber at same lege utreder, behandlar og følgjer opp pasienten.

Rettleiing og fagleg utvikling:
Du får tildelt rettleiar når du starter. Det er sett av tid til rettleiing kvar månad.

Vi set av tid i arbeidsplanen til fagleg fordjupning tilsvarande 4 timer kvar veke.

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Vi har ingen legar med PhD ved seksjonen. Det er ingen eigne pågåande forskingsprosjekt. Helse Møre og Romsdal har eiga forskingsavdeling som bistår med råd og rettleiing til dei som ønsker å drive forsking.

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutvalet utgjerast av overlege og LIS-lege. Det er overlege som er leiar for utdanningsutvalet.

Det er eigen YLF-tillitsvalt på avdelings-, sjukehus- og foretaksnivå.

Stein Tjessem, overlege og spesialist i generell kirurgi og urologi.

Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 24.04.2023