Intervju med pasientar

Av og til ønskjer media intervju med pasientar som er innlagd i eit av våre sjukehus. Når tilstanden til pasienten tillet det, kan personellet på avdelinga formidle slike ønske frå media. Det er då pasienten som sjølv vel om han eller ho ønskjer å la seg intervjue.

Ved behov tar avdelinga og/eller media kontakt med kommunikasjonsavdelinga i Helse Møre og Romsdal.

Når media kjem til sjukehuset for å gjennomføre intervju, ber vi om at de alltid tar kontakt med helsepersonellet på staden for å seie frå, sjølv om de har avtale med pasienten. Personellet har ansvar for å skjerme andre pasientar som ikkje har sagt ja til intervju, og vil prøve å legge til rette for at pasienten blir intervjua i einerom. Dersom du tek kontakt med ein pasient i samband med ei hending der fleire pasientar er involverte, ber vi deg hugse at kvar pasient eig sin eigen pasientinformasjon. Ver difor varsam med å spørje pasienten ut om korleis det går med andre pasientar og kva som feiler dei - dei må sjølv få bestemme kva dei vil seie om eigen tilstand.

Skjema om fritak frå teieplikta

Sist oppdatert 24.01.2022