Ulykker og hendingar

Helse Møre og Romsdal HF gir ikkje lenger opplysningar om skadeomfang på pasientar som er akuttinnlagt etter ulykker.

Alle pasientar har rett til vern mot spreiing av opplysningar om personlege og helsemessige forhold. Dette gjeld òg personar som har vore utsett for ulykker.

Vi har stor forståing for rolla og behovet til media for å informere i saker av offentleg interesse, men sjukehuset må ivareta teieplikt og personvern. Vi gir derfor som hovudregel ikkje ut opplysningar om skadeomfang eller tilstand.

I beredskapssituasjonar eller ved store hendingar kan det bli gjort andre vurderingar.

Førespurnader om valdsskadar og andre kriminalskadar må rettast til politiet.

 

Kommunikasjonsavdelinga kan du nå på info@helse-mr.no​ eller vakttelefon: (+47) 94 17 61 73  (Blir i hovudsak besvart i ordinær arbeidstid. SMS fungerer ikkje på vakttelefonen)
Sist oppdatert 16.03.2023