Forslag til vidare organisasjonsutvikling HMR

I mars blei det bestemt at helseføretaket skal ha ein tverrgåande klinikkstruktur, og i mai hadde den nye leiargruppa  i HMR sitt første møte. No er forslag på korleis HMR skal organisere seg på avdeling- og seksjonsnivå lagt ut på høyring.

Publisert 18.08.2016
Illustrasjon Colourbox.com: Organisasjonsutvikling

Onsdag 18. august godkjende styringsgruppa for OU-prosjektet, som består av leiargruppa og representantar frå tillitsvalde og verneteneste, forslaga som blir lagt ut på intern høyring. Svarfrist er den 15. september.

– Vi veit at dette er tema som engasjerer organisasjonen, og eg ser fram til å lese høyringssvara som kjem inn, seier adm. dir. Espen Remme.

Når det gjeld vurderinga av grensesnitt mellom dei nye klinikkane, så konkluderer styringsgruppa att hovudmodellen som blei beslutta i mars med inndelinga i tverrgåande klinikkane ligg fast. Men tidsløpet for kirurgisk klinikk og akuttklinikken kan bli noko justert.

– Kompleksiteten og omfanget på endringane er størst i desse klinikkane, og vi har bedt klinikkleiinga om innspel om behov og argumentasjon for justert framdriftsplan slik at vi sikrer ei god gjennomføring. Det kan bli aktuelt å gi noko meir tid grunna kompleksitet, seier Remme men understreker at det ikkje vil vere ei vesentleg utsetting i tid. 

Les høyringsrapporten her
Les også: Forslag til overordna organisering HMR


Tema for høyringa omhandlar i hovudsak:

 • Forslag til prinsipp for organisering på nivå 3 og 4. OU-prosjektet har prøvd å avgrense tal prinsipp til eit minimum. Prinsippa går på einheitleg leiing, fire formelle leiarnivå, stadleg organiserte seksjonar, forslag til nedre grense for seksjonsstørrelse, tal seksjonar i ei avdeling, understøtting av pasientforløp og organisering av stab. 
 • Forslag til organisering på nivå 3 og 4. Forslag som leggast fram omhandlar følgjande:
  • Samle medisinske støttefunksjonar som ikkje inngår i tverrfaglege team i ei felles eining
  • Flytte medisinsk teknisk avdeling frå drift og eigedom til fagavdelinga
  • Flytte pasientadministrative tenester frå dokumentasjonssenteret i drift og eigedom til klinikkane
  • Flytte arkivtjenesta og postmottak frå sekretariatet til drift og eigedom
  • Flytte pasientreiser frå stab (samhandlingsavdelinga) til akuttklinikken
  • Samle og systematisere prosjektstyring som fagområde
  • Utvikle organisasjonsutvikling som ny funksjon i stab
  • Utvikle verksemdsstyring som ny funksjon i stab
 • Forslag til namn på klinikkar og stabsavdelingar
 • Prinsipp for organisering av råd og utval: Forslag til kva råd og utval som bør ligge i klinikkane
 • Driftskonsept for stadleg leiing: Forslag om fire tiltak som skal utfylle kvarandre i ei heilskapleg løysing, men som må inngå i ein utviklingsprosess.


 

Kvifor organisasjonsutvikling i HMR?

Organisasjonsutvikling har vore på dagsorden sidan fusjonen i 2011, men arbeidet har blitt utsett fleire gonger på grunn av høg aktivitet og andre prioriterte prosjekt. Etter ei intern evaluering hausten 2015 blei det oppretta eit eige OU-prosjekt. OU-arbeidet har som føremål å utvikle organisasjon og leiing for å gjere helseføretaket betre i stand til å innfri forventingane om ei best mogleg spesialisthelseteneste.