- Tar til oss anbefalingene

En grundig rapport fra Sivilombudsmannen tar for seg mange forbedringspunkter knyttet til tvangsbruk i voksenpsykiatrien ved Ålesund sjukehus.

Publisert 13.12.2017
Sist oppdatert 14.12.2017
En bygning med biler parkert foran
Avdeling for sjukehuspsykiatri i Ålesund

​Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar regelmessig besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, eksempelvis i psykiske helseverninstitusjoner, fordi denne gruppen er mer sårbare for brudd på FNs torturkonvensjon.  

I september i år avla Sivilombudsmannen et besøk til avdeling for sjukehuspsykiatri ved Ålesund sjukehus. Onsdag ble rapporten offentliggjort hvor ombudsmannen peker på flere forhold som skaper økt risiko for uforholdsmessig bruk av tvang.

Les rapporten her.

Utrygghet og tvangsbruk

- Vi har blitt forelagt en svært grundig rapport og tar til oss anbefalingene som blir gitt i rapporten. Flere av de anbefalingene Sivilombudsmannen påpeker arbeides det nå målrettet med, sier avdelingssjef Nils-Arne Skagøy i Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre.

Ombudsmannen har i sitt arbeid intervjuet både ansatte og pasienter, samt innhentet dokumentasjon om gjeldende prosedyrer og regelverk.

I rapporten er et av funnene at personalet oppgir utrygghet som noe av årsaken til tvangsbruk.

- Dette er alvorlig og noe vi jobber helt konkret og målrettet med. Siden april har 150 av våre ansatte vært på todagers kurs i terapeutisk møte med aggresjon («TERMA»). Vi ser at dette har vært et viktig tiltak for å trygge tilsette. Forebygging av aggresjon vil vi høste effekter av over tid når det gjelder bruk av tvang. I tillegg ser vi at denne typen trening bidrar til større erfaringsutveksling på tvers av seksjonene, sier Skagøy.

Nedgang i bruk av belter

Det siste tall-uttrekket fra november viser en nedgang i bruk av mekaniske tvangsmidler på drøyt
30 % i  2017 sett opp mot tilsvarende periode samlet for 2015/16.

- Det er bare å erkjenne at det fortsatt ligger mye arbeid foran oss, og vi setter stor pris på de konkrete anbefalingene Sivilombudsmannen kommer med i denne rapporten. Vi har nylig etablert et møtepunkt mellom ledelse, pasienter, pårørende og representant for Helse Møre og Romsdals brukerutvalg. Dette dialogmøtet har fokus på reduksjon av tvang og er en kommunikasjonsarena som vi har fått svært positive tilbakemeldinger på, sier Skagøy. 

Personalet får i all hovedsak gode skussmål fra pasientene, og det fremkommer i rapporten at både behandlerpersonell og miljøpersonell utøver etisk refleksjon knyttet til ulike problemstillinger.

- Men det har vært en utfordring å kvalitetssikre dokumentasjon i forbindelse knyttet til tvangsvedtak. Vi ser det er et stort behov for å utarbeide maler som gir en felles struktur for å sikre begrunnelsen for ulike vedtak, og så må det det gis systematisk opplæring i bruk av malene, sier Skagøy.

I tillegg har seksjon for akutt psykisk helse igangsatt et forbedringsarbeid knyttet til pasientforløp.

- Her har vi hatt bistand fra Fagavdelinga. Eksempelvis er et av tiltakene å synliggjøre sjekklister på tavler fremfor å ha de liggende i en perm.  Vi er overbevist om at dette vil ha en positiv effekt og øke bevisstheten på hvordan vi ligger an på ulike målbare kvalitetsindikatorer,  slik at vi lettere kan iverksette målrettede tiltak, sier Skagøy.


Dette er noen av tiltakene det arbeides med eller som vil bli iverksatt:

  • Dialogmøte mellom brukere og ansatte er opprettet
  • Videreutvikle TERMA-kompetansen i avdelingen
  • Etablere arbeidsgruppe som skal se på aktivitetstilbudet og interiøret i lokalene
  • Påbegynt arbeid med pasientforløp i akutt psykisk helse 
  • Det blir tilrettelagt for oppbevaring av belteseng utenfor fellesarealet fra 1.1.18
  • Isolasjonsrom blir stengt for pasientaktivitet fra 1.1.18
  • Gjennomgang av rutiner og dokumentasjonskrav knyttet til ECT-behandling. Blir også etablert en hjelpekode for å sikre registrering av ECT ved nødrett