Anbefaler pediatrisk eining i SNR

Pediatrigruppa si anbefaling er offentleggjort i dag, og ei samla gruppe er einige om at Ålesund Sjukehus framleis skal ha det største og mest differensierte pediatritilbodet i fylket. Samstundes anbefaler dei at det blir etablert ei pediatrisk eining i SNR, noko som føreset at det kirurgiske tilbodet til barn blir omtrent på same nivå som i dag.

Publisert 02.10.2017
Sist oppdatert 03.10.2017
Brev
Rapporten frå pediatrigruppa vart lagt fram mandag.

- SNR er planlagt som eit middels stort akuttsjukehus i norsk målestokk, med døgnvakter og ei samling av relevante spesialister og støttefunksjonar som kan gi eit godt tilbod til barn i Nordmøre og Romsdal. Etter ei helheitsvurdering har vi lagt fram anbefaling om modell A for SNR. Denne modellen omfattar ein sengepost med eit sengetal på 8 senger, og eit døgntilbod med barnelege i vakt der delar kan vere heimevakt, poliklinikk og dagbehandling, seier Marianne Nordhov som er leiar for gruppa og barnelege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.


Nordhov seier vidare at tilbodet gruppa skisserer i SNR er ein barne- og ungdomsseksjon, om lag på størrelse med tilbodet ein har i dag, men med noko auka bemanning i helgane.

Marianne Nordhov

Leiar Marianne Nordhov


Omfattande arbeid

Leiar for arbeidet, Marianne Nordhov, leverer i dag frå seg ei samstemt anbefaling frå pediatrigruppa. I mars blei gruppa oppnemnd og i mai starta arbeidet med oppdraget med å beskrive det samla pediatritilbodet i fylket og evaluere dagens driftsmodell i Kristiansund. Dei skulle også sjå på moglege løysingar for framtidig modell i SNR og totalt for heile fylket.


- Det har vore ein omfattande jobb, men vi har hatt ei flott arbeidsgruppe med gode diskusjonar som har vore prega av at alle har bidrege. Pediatrigruppa er 100% samstemde om rapporten som er kome ut i dag, både tillitsvalde, brukarrepresentantar, interne og eksterne fagfolk som er medlemmar i gruppa, seier Nordhov.


Dagens tilbod er forsvarleg

I rapporten kjem det fram at pediatrigruppa vurderer akuttilbodet til barn og unge i Nordmøre og Romsdal totalt sett som trygt per i dag.

- Evalueringa av driftsmodellen i Kristiansund viser at den er komplisert men forsvarleg, seier Nordhov.

Arbeidsgruppa meiner også at helseføretaket i perioden fram til SNR står klart bør vurdere å avgrense stenginga i Kristiansund til fire veker om sommaren, lagt til den same perioden som fødeavdelinga er stengt.


Rosar arbeidet

- Vi ønskjer å rose medlemmane i pediatri gruppa  som har gjort ein stor arbeidsinnsatsen for å svare på oppdraget dei fekk innanfor eit samansett og komplekst tema. Framover mot styremøtet skal arbeidet til gruppa og forslaget til løysing gjennom ei risiko- og sårbarheitsanalyse leia av PwC. I tillegg skal eventuelle konsekvensar for ressursbruken i helseføretaket utgreiast, seier Henrik Erdal klinikksjef for kvinner, barn og ungdom.

Saken skal etter planen bli lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal den 25. oktober.

Last ned rapporten her (pdf) (15MB).
Last ned ein lettare versjon av rapporten her (pdf) (3MB)

Les også:

La fram tre mogelege modellar

Leiaren for arbeidet med det barnemedisinske tilbodet er klar

Starter planlegginga av det barnemedisinske tilbodet i HMR


Her er pediatrigruppa sin konklusjon (uttrekk frå dokumentet):

SNR er definert, planlagt og dimensjonert som et middels stort akuttsykehus i norsk målestokk med samling av relevante spesialister og støttefunksjoner for pediatritilbudet. Akuttberedskapen til barn og unge henger tett sammen med at anestesipersonell erverver og opprettholder sin kompetanse i livsnødvendige akuttmedisinske prosedyrer med barn. Kompetansen kan de kun opprettholde ved å gi anestesi regelmessig til barn i forbindelse med planlagte kirurgiske inngrep. Dersom barn og unge skal ha et godt akuttilbud i SNR forutsettes derfor kirurgisk aktivitet på omtrent samme nivå som i Molde og Kristiansund til sammen i dag.
Ut fra en helhetsvurdering og basert på diskusjonene foran er pediatrigruppen enstemmig i sine anbefalinger og anbefaler følgende fremtidige driftsmodell og barnehelsetilbud i Møre og Romsdal:

  • Ålesund Sjukehus skal fortsatt ha det største og mest differensierte pediatritilbudet i fylket. Fagmiljøet der skal være ansvarlig for det samlede pediatriske tilbudet til barn og ungdom i eget nedslagsfelt samt yte spesialiserte tjenester til barn i Nordmøre og Romsdal som ikke finnes ved SNR.  Dagens tilbud ved seksjonene i Ålesund bør videreføres som i dag for å kunne ivareta denne rollen.
  • I SNR anbefales det etablert et pediatrisk tilbud som beskrevet i modell A forutsatt at det kirurgiske tilbudet til barn blir omtrent på nivå som i dag. Denne pediatriske enheten skal være ansvarlig for det generelle pediatriske tilbudet til barn og ungdom i eget nedslagsfelt, men kunne søke mer spesialiserte tjenester ved seksjonene i Ålesund. Enheten ved SNR bør fungere som et barnesenter for alle barn og ungdom innlagt ved SNR, uavhengig av medisinsk spesialitetstilhørighet. Det bør være barnelege i døgnkontinuerlig vakt, men med hjemmevakt deler av døgnet.
  • Arealene som foreløpig er avsatt til pediatrien ved SNR synes å være utilstrekkelige. Nye behovsberegninger anbefales gjennomført. Det antas å være behov for minst 3 - 4 polikliniske konsultasjonsrom for leger og sykepleiere. Sengeposten for barn og ungdom må utformes i tråd med forskrift om barns opphold i helseinstitusjon, og antallet senger bør vurderes økt fra de planlagte 6 til 8. Det må også finnes tilstrekkelig plass til sengekrevende dagbehandling, fortrinnsvis i tilknytning til enhetens poliklinikk eller sengepost. Enheten bør ha tilstrekkelig personell til at tilbudet blir forutsigbart og at faglig kvalitet kan opprettholdes.
  • Habiliteringsenheten i Kristiansund anbefales flyttet til Hjelset/SNR.