Auka inntekter i mai

Mai månad viser inntekter på 1,7 mill. kroner høgare enn budsjettert, medan varekostnader og lønskostnader trakk ned månadsresultatet som blei 9,2 millionar bak budsjett. Totalt er avviket mot budsjett på -57 mill. kroner korrigert for pensjonskostnader.

Publisert 16.06.2017
Sist oppdatert 21.06.2017
Frå styremøte i juni 2017

​- Vi har over 30% auke i medikamentkostnader innan klinikk for medisin og rehabilitering, og det utgjer størstedelen av varekostnaden, sa økonomidirektør Heidi Nilsen i si orientering til styret i dag.


Utviklinga dei fem første månadene tyder på at budsjettet som gjeld medikament vil vere for lågt også resten av året.
- Vi vil analysere nærare årsaka til dette og venter mellom anna på rapportar frå sjukehusapoteket på forbruk fordelt på medikament, sa økonomidirektøren.


- Vi kan bekymre oss, bli veldig operative i styringa vår, eller støtte prosessane som er satt i gong. Eg meiner vi må halde oss til dei overordna strategiane, og at det er den einaste farbare vegen, sa styreleiar Stein Kinserdal og fekk støtte frå dei andre medlemmane i styret.

Styreleiaren ga også råd om at ein ikkje gaper over alle tiltak og prosessar på ein gong, og at ein sikrar god forankring og opplæring av leiarane i heile organisasjonen.


Stabile tal på gjennomsnittleg ventetid

Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientar har halde seg stabil dei siste åtte månadane i Helse Møre og Romsdal, og i mai var ventetida akkurat på styringskravet som er 57 dagar.


- Innan psykiatrien har det vore ein auke, men stillingar som har stått ledige er no i ferd med å fyllast, og vi forventar ein nedgang i ventetida framover, seier fagsjef Mariann H. Gammelsæter i helseføretaket.
Barne- og ungdomspsykiatrien har reelle utfordringar og helseføretaket arbeider målretta med temaet, også opp mot det regionale helseføretaket.

– Mange av dei registrerte fristbrota skuldast feil i dei pasientadministrative rutinane, og er ikkje reelle fristbrot. Vi ser på forbetringar som kan gjerast i det interne arbeidet med fristbrot og ventetider, og har ein systematisk gjennomgang av feilregistreringar for å kartleggje årsak og sette inn tiltak for å hindre at same feil blir gjort på nytt, forklarte fagsjef Mariann Gammelsæter. Ho kunne også fortelje at det er delt ut midlar til 17 lokale forbetringsprosjekt innan pasienttryggleik. 

Sjukefråver som i 2016

Sjukefråveret for mai var på 6,9 prosent, og er same tal som i mai 2016. Målsettinga for 2017, slik det går fram av HMS-handlingsplan (vedtatt i AMU i 2017), er eit arbeidsnærvær på 93 %. Til og med mai 2017 ligg snittet på 92 % arbeidsnærvær.

I august vil styret få styrsak på korleis helseføretaket arbeider med å førebygge sjukefråver.


Sjå statusrapporten for mai her.