Nye skisser av akuttsjukehuset på Hjelset

Planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal held god framdrift og er i rute. Under styremøtet 9.mai fekk styret sjå heilt nye illustrasjonar som viser utviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset.

Publisert 10.05.2017
Sist oppdatert 15.05.2017
En mann som holder en presentasjon

​- Bygget har endra noko fasong og høgde i forhold til konseptfasen. No detaljplanlegg vi romma og utstyret i akuttsjukehuset og da har vi sett fordelar ved å endre på delar av bygget, seier prosjektleiar Pål Ingdal.

Moderne og framtidsretta

Målet om best mogleg pasientbehandling og effektiv logistikk legg føringar for korleis bygget skal utformast. I tett samarbeid jobbar planleggarar frå Sykehusbygg, saman med tilsette i HMR og arkitektar for å finne gode løysingar både for pasientar og tilsette. Ingdal skryt av engasjementet til dei tilsette.

- Eg opplever eit stort engasjement og vi har gode og konstruktive diskusjonar der tilsette bidreg med viktig erfaring og kompetanse. Pasientane vil få ein god stad å vere i SNR, seier Ingdal.

 

Diagram

Dette bildet mangler alt-text

En stor bygning med et fjell i bakgrunnen

Dette bildet mangler alt-text

Diagram

Dette bildet mangler alt-text

Illustrasjonar akuttsjukehuset på Hjelset

 

DMS i Kristiansund

Arbeidet med å detaljplanlegge det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund starta opp 28.april da arbeidsgruppa var samla ved Kristiansund sjukehus. Gruppa gjekk gjennom arealplaner frå konseptfasen og diskuterte moglege løysingar for bruk av bygget. Fleire uttrykte eit behov om å sjå på korleis spesialisthelsetenestene kan organiserast saman med andre helsetenester. 

- Det er noko usikkerheit knytt til kven som skal eige sjukehusbygget i framtida og kva tenester som skal vere der. Der gir oss nokre utfordringar i planlegginga, men vi vil uansett levere eit forprosjekt for det distriktsmedisinske senteret i 2017.  Vi ønskjer å samarbeide med interesserte om utvikle eit godt og framtidsretta tilbod for befolkninga, avsluttar Ingdal.  

Les meir om sjukehusprosjektet her