Rapport avdekker store variasjoner

Det er for store variasjoner i behandlingsforløpet av pasienter med psykiske lidelser og mulig samtidig ruslidelse. Helseforetaket gjennomfører en rekke tiltak for å endre dette.

Publisert 12.12.2017
Diagram, boblediagram

Statens helsetilsyn er i gang med å gjennomføre et landsomfattende tilsyn når det gjelder spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og mulig samtidig ruslidelse. 

I Helse Møre og Romsdal er tilsynet nå gjennomført hos DPS poliklinikk avdeling Ålesund og Kristiansund, og rapporten er nå offentliggjort.

Les rapporten fra Statens helsetilsyn her.  

Store variasjoner

Tilsynsmyndigheten har avdekket lovbrudd i form av at det er store variasjoner i utredning-, diagnostisering- og behandlingsforløpet for denne pasientgruppen. De mener også at det ikke er etablert gjennomgående styring og ledelse for å sikre pasientforløpet.


- Vi ser at dette er en gjennomgående problemstilling for mange behandlingsinstitusjoner over hele landet som hittil har hatt tilsyn, og setter stor pris på de konkrete tilbakemeldingene vi har fått. Vi har vært klar over at våre prosedyrer trengte revisjon og har hatt en del arbeid rundt dette, også knyttet opp mot at det kommer pakkeforløp for behandling av denne målgruppen, sier klinikksjef Karl -Arne Remvik i Klinikk for psykisk helse og rus.

Klinikksjef Karl-Arne Remvik

Klinikksjef Karl-Arne Remvik


Fagdager

Seksjonene i helseforetaket har gjennomført fagdager hvor prosedyrer har vært tema.

- Gjennom dialogen med tilsynet har vi forstått at vi ikke er så langt fra den praksis vi burde ha, men at utfordringen i stor grad går på at vi ikke er gode nok til og systematisk dokumentere praksis. Det er dette vi nå har tatt tak i på overordnet nivå, sier Remvik.

Disse tiltakene er iverksatt:

  • De poliklinikkene som ikke har oppdaterte kompetanseplaner, oppdaterer disse nå
  • Ny prosedyre knyttet til pasientadministrative forhold er under utarbeiding
  • Det er innført felles mal for førstesamtale
  • Utredningsforløp skal være ferdig innen 6 uker, og skal inneholde bruk av faste kartleggingsverktøy i tillegg til klinisk intervju og anamnese
  • Diagnostiske vurderinger skal diskuteres i tverrfaglige team med spesialist tilstede, og behandlingsplan forankres der
  • Poliklinikkene innfører regelmessige gjennomganger av pasienter som har vært i kontakt med poliklinikken over en periode på mer enn 6 måneder. Dette skal skje i tverrfaglige team med spesialist til stede. 
  • Poliklinikken innfører kvartalsvis stikkontroller av utvalgte journaler for å sjekke at ansatte følger prosedyrer og etterlever krav.

- Tiltakene gjennomføres på poliklinikkene med umiddelbar virkning, og i løpet av seks måneder vil vi evaluere effekten av tiltakene og eventuelt gjøre justeringer som må til, sier Remvik.