- Vi har eit eksepsjonelt godt arbeidsmiljø

Forsterka rehabilitering (Ålesund) i Klinikk for psykisk helse og rus fekk den gjeve Arbeidsmiljøprisen for 2017.

Publisert 23.03.2018
F.v hovudverneombod Bjarte Jensen, seksjonsleiar Perny Oksnes, klinikksjef Karl-Arne Remvik, HR-direktør Kjetil Hjelset, x og av
F.v hovudverneombod Bjarte Jensen, seksjonsleiar Perny Oksnes, klinikksjef Karl-Arne Remvik, HR-direktør Ketil Hjelset, fagsjukepleiar Anette Saunes og avdelingssjef Nils-Arne Skagøy

​- Dette er ein føregangsseksjon med ei heilhetleg tilnærming til arbeidsmiljø og fagleg utvikling, sa konstituert HR-direktør Ketil Hjelset då han overrekte Arbeidsmiljøprisen til seksjonsleiar Perny Oksnes ved Forsterka rehabilitering i Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre.

Seksjonen har kontinuerleg jobba for å forbetre og halde på eit godt arbeidsmiljø og fagmiljø , noko som dei tilsette meinar har kjenneteiknar arbeidsplassen sidan oppstarten i 2008.

- Det at vi skal kunne seie at vi er stolte av arbeidsplassen vår, det har vore eit mål for meg som leiar, sa seksjonsleiar Perny Oksnes da ho tok i mot prisen på vegne av seg sjølv og 32 tilsette.

Forsterka rehabilitering er ein av fem seksjonar ved Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre, underlagt Klinikk for psykisk helse og rus. Målgruppa er pasientar med samansatte psykiske lidingar og pasientar dømt til psykisk helsevern.

Vi skal kunne seie at vi er 

stolte av arbeidsplassen vår

Seksjonsleiar Perny Oksnes
 

Rekrutterer godt

Fokuset på godt arbeidsmiljø og god fagkompetanse har gjort at seksjonen mottek stadige førespurnadar både frå interne og eksterne om undervisning og veiledning. Dette har også spegla seg gjennom samarbeidet med NTNU som har vore ein god rekrutteringsbase, og  kor fleire av dei tilsette har undervist.

- Vår erfaring er at studentane er blant våre viktigste kritikararar, og derfor sett vi sjølvsagt tilbakemeldinga frå dei høgt. Per i dag har vi tre tilsette i fast stilling som tidlegare har vore studentar hos oss og søkt seg tilbake hit etter endt utdanning, seier seksjonsleiar Perny Oksnes.

Fagleg utvikling og tilrettelegging

Sidan 2017 har dei tilsette arbeida aktivt med pasientforløp for sikkerhetspsykiatri som no er i implementeringsfasen. Det er utarbeida sjekklister for heile forløpet som skal ivareta pasienttryggleiken og innhaldet i behandlingsforløpet etter nasjonale retningsline. Seksjonen ventar no på ein endeleg avklaring om å bli fylkesdekkande Sikkerheitspost.

- Alle tilsette har tatt del i dette arbeidet, og tilbakemeldingene har vore utelukkande positiv. Det å involvere alle meiner vi bidrar til aukt fagleg fokus, yrkesstoltheit og eit godt arbeidsmiljø, seier Oksnes.

I tillegg har seksjonen jobba aktivt med å tilrettelegge arbeidskvardagen for å gi dei tilsette moglegheit for å vere i jobb så langt det er mogleg og ønskeleg. I 2017 hadde seksjonen ei tilrettelegging på fem tilsette, som forhindra unødig sjukefråver.


Dei tilsette om arbeidsplassen sin:

Vi er ein stor andel ansatte som har vore med sidan oppstarten i 2008. Vi har gradvis utvikla oss som seksjon og er no veletablert med fagleg høg kompetanse, godt rykte internt og eksternt, og med stort fokus på pasient- og personaltryggleik. VI har jobba hardt for å kome dit vi er i dag, og er framleis engasjerte og sultne på å bli betre. Vi har satt oss som mål å gjere oss bemerka for vårt arbeid innan sikkerheitspsykiatri, og det er vi overbevist om at vi klarer med vårt unike samhold.Teamet på Forsterka rehabilitering i Ålesund

Nokre av dei tilsette ved Forsterka rehabilitering.