Analyseverktøy for ambulansetenesta

Etter ønskje frå dei tre helseføretaka i Midt-Norge, har det blitt gjennomført ein beredskapsanalyse av utviklinga av ambulansetenestene.

Publisert 04.04.2018
En gul varebil parkert foran en bygning

Selskapet Geodata har utført analysen på oppdrag av Helse Midt-Norge. Analysen, som no blir oversendt dei tre helseføretaka, er meint å vere ei beslutningsstøtte og eit verktøy i planlegginga av beredskapen framover mot 2030.

I nyheitssaken frå Helse Midt-Norge seier fagdirektør Henrik Sandbu:

- Det er helseforetakene som har ansvar for drift og utvikling av ambulansetjeneste og akuttberedskap for lokalsykehusene. Analysen viser at vi i dag generelt har god dekning ut fra anbefalt responstid. I tillegg til analyse knyttet til geografi, utrykningstid og plassering av stasjoner, er det nødvendig at helseforetakene i sin planlegging ser nærmere på samspillet med lokal legevakt og bruken av ambulanser til rene transportoppdrag. Våre moderne ambulanser gjør at vi har et avansert og kompetent medisinsk tilbud for befolkningen tilgjengelig på kort varsel, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.

Les heile saken på Helse Midt-Norge sine sider.

Fakta

I oppdraget til Geodata blei det satt opp nokre mål for analysen, og desse var: 

  • Å framskrive tal ambulanseoppdrag for alle kommunar fram til 2030
  • Beskrive plassering av ambulansestasjonar for å få ein kortast mogleg responstid og for å innfri anbefalingane for responstid
  • Estimere framtidig behov for ambulansar i Midt-Norge fram til 2030
  • Kartlegge kva som kan påverke ressurstilgjenge i analyseperioden.