DMS i Kristiansund skal bli eit nasjonalt utstillingsvindauge

- Vi ønskjer å utvikle eit DMS som skal få ei særstilling i Norge når det gjeld fagleg bredde, kompetanse, forsking og utvikling, det seier Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund og leiar for styringsgruppa som er sett ned for å utvikle det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.

Guri Viken
Publisert 19.01.2018
Sist oppdatert 22.01.2018
Eit nytt distriktsmedisinsk senter skal utviklast i dagens sjukehusbygg i Kristiansund

Om prosjektet

Før jul blei det kjent at Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune, ORKidé og Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund startar eit felles prosjekt for å utvikle DMS-innhaldet. I dag, fredag 19.januar var styringsgruppa samla i Kristiansund og blei einige om mandat, samt innhaldet for ei stilling som prosjektleiar.

 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Delar av styringsgruppa samla. Frå venstre adm.dir i HMR, Espen Remme, rådmann i Kristiansund kommune, Arne Ingebrigtsen, rådmann i Gjemnes kommune, Birgit Eliassen, ordførar i Kristiansund kommune, Kjell Neergaard og leiar i ORKide, Roger Osen

- Vi i Helse Møre og Romsdal er svært glade for endeleg å komme i gang med prosjektet. Det er nå viktig å leggje til rette for vidareføring og utvikling av spesialisthelsetenester, kommunale tenester, helseinnovasjon og andre utviklingsaktørar som ønskjer seg inn i framtidas DMS, seier administrerande direktør i HMR, Espen Remme.

 

Vil utforske og utnytte moglegheitsrommet

Delar av DMS-arbeidet inngår som ein del av prosjektet med å utvikle Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.  I tillegg legg sjukehusbygget til rette for å utvikle nytt innhald.

- Det meste er opp til oss sjølv og vår eiga vilje til å leggje kjente og ukjente tenester inn i senteret, seier Neergaard som får støtte av Remme.

- For å lukkast med å gje pasientane våre eit best mogleg tilbod så må Helse Møre og Romsdal og kommunane gå hand i hand og samarbeide tett. Eg ønskjer at vi i framtida tenkjer heilskap og utviklar helsetenestene våre på ein måte som legg vekt på gode pasientforløp, omstilling og innovasjon, avsluttar Remme.