Overvektspoliklinikken har fått kvalitetspris

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N) har tildelt overvektspoliklinikken ved Ålesund sjukehus og Sykehuset Innlandet SOReg-prisen for mest komplette innmeldingar av operasjonar i 2016.

Publisert 13.04.2018
Anne Berit Dalhaug og Mona Uggedal
Anne Berit Dalhaug og Mona Uggedal

Sjukepleiarane Mona Uggedal og Anne Berit Dalhaug står for registreringa som har gitt pris til Ålesund sjukehus. Dei starta med denne registreringa i slutten av 2015, då det vart bestemt at Ålesund sjukehus skulle delta i SOReg-N. Dei skildrar det som ei grundig registrering som kan bidra til å utvikle tilbodet til pasientane.

Prisen kom som ei positiv overrasking på dei to sjukepleiarane. Den blei utdelt 6. april på den årlege SOReg-dagen i Bergen. 

Grunngjeving SOReg-prisen 2018

Årets pris vart tildelt to sjukehus: Sykehuset Innlandet og Ålesund sjukehus, for framifrå innsats med registreringsarbeidet til SOReg-N.

I samband med årsrapporten for 2016 fekk SOReg-N utarbeida dekningsgradsanalyse frå Folkehelseinstituttet. Her vart tala for registrerte pasientar i SOReg-N samanlikna med tal på innrapporterte fedmeopererte til Norsk Pasientregister (NPR). I tillegg vart tala kopla slik at ein kunne sjå om det var dei same pasientane som hadde blitt registrert i begge registra.

Sykehuset Innlandet hadde rapportert 225 pasientar til SOReg-N og alle desse var med blant dei 227 pasientane som var rapportert til NPR. Dette gir ein dekningsgrad på 99%.

Ålesund Sjukehus hadde registrert 40 pasientar i SOReg-N og dei same 40 pasientane var rapportert til NPR, altså ein dekningsgrad på 100%.

Dette er framifrå resultat, og registeret vil med denne prisen takke for godt arbeid!

Fakta om SOReg

  • Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) vart først utvikla og tatt i bruk i Sverige (SOReg-S) i 2007.
  • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N) er bygd opp i nært samarbeid med og på same måte som det svenske registeret
  • SOReg-N skal kartlegge kor mange som blir fedmeoperert i Noreg, og gi eit bilete av kvaliteten på behandlinga.
  • Det er eit mål at alle som utfører fedmekirurgi i Noreg skal kunne legge inn opplysingar om pasientane dei behandlar.
  • Å delta i kvalitetsregisteret er frivillig, og pasienten blir spurt om han/ho samtykker til at opplysingane blir registrert i databasen
  • Eit felles skandinavisk register gjer det mogeleg å samle inn opplysingar frå fleire land og dermed oppnå eit større samanlikningsgrunnlag for å kunne vurdere kvaliteten på og effekten av kirurgi

Kilde: helse-bergen.no