Samlar koordinering av ambulansehelikopter

St. Olav får i september i år ansvar for koordinering og flight following-funksjonen for luftambulansehelikopter i heile Midt-Norge. Førebuingar til omlegginga startar no.

Publisert 04.05.2018
Helikopter på Sula-fjellet
Ambulansehelikopter i aksjon på Sulafjellet utanfor Ålesund

​I Midt-Norge har det vore to AMK-sentralar som har hatt ansvar for koordineringa av luftambulansetenesta. No har ei arbeidsgruppe samansatt av relevante miljø frå heile regionen vurdert dagens løysing.

Det er no bestemt at sjølv om funksjonen har vore god ved dei to AMK-sentralane, er det riktig å samordne og legge funksjonen til ein stad. Bakgrunnen for dette er mellom anna faglege anbefalingar frå nasjonale utgreiingar.

Tett fagleg samarbeid framover

- Både Ålesund og Trondheim har føresetnadar for å ivareta denne funksjonen, men det er flest fordelar ved å legge dette til den regionale AMK-sentralen i Trondheim. Derfor ble konklusjonen slik sjølv om AMK-sentralen i Ålesund er vår nyaste og mest moderne, seier adm.dir. Stig A. Slørdahl i ei pressemelding frå Helse Midt-Norge.

Slørdahl har konkludert etter drøfting med direktørane i helseføretaka. Han seier AMK-sentralen i Ålesund er backup-løysinga dersom regional AMK i Trondheim skulle falle ut.

- Det blir no viktig å fullføre arbeidet med nødvendige tekniske og tenestemessige løysingar for dette ved AMK Møre og Romsdal. Det skal leggast til rette for eit tett fagleg samarbeid mellom dei to sentralane også framover, seier Slørdahl i pressemeldinga.

Held fram med oppgradering av sentralen i Ålesund

- Vi skulle gjerne sett at funksjonen blei lagt til AMK Møre og Romsdal, men vi opplev likevel at det har vore ein god prosess der vi har vore med i diskusjonen og gitt våre innspel. Vi ser det er både fordelar og ulemper ved å sentralisere flight following-funksjonen uansett plassering. Tilsvarande omlegging blir også gjennomført i resten av landet etter anbefalingar frå nasjonale utgreiingar som har kome i kjølvatnet av store hendingar, seier avdelingssjef Kristen Rasmussen i Avdeling for AMK, ambulansehelikopter og pasientreiser i Helse Møre og Romsdal.

- Vi vil i tida framover monitorere konsekvensar omlegginga vil ha for responstida, slik at dei blir minimale. Framover skal AMK Møre og Romsdal fullføre oppgraderinga av sentralen slik at den kan spegle AMK St.Olav som planlagt, seier Rasmussen.

Her er heile pressemeldinga frå Helse Midt-Norge med mellom anna vurderingane som er gjort:

Bedre koordinering av ambulansehelikoptre

St. Olav får i september i år ansvar for koordinering og flight following-funksjonen for luftambulansehelikopter i hele Midt-Norge. Forberedelse til omleggingen starter nå.

Bakgrunnen for å samle denne funksjonen ett sted i hver region er faglige anbefalinger fra en nasjonal utredning. I Midt-Norge har det vært to AMK-sentraler som har ivaretatt koordinering av luftambulansene, men i foretaksmøte januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om å følge opp anbefalingen om at koordineringen og flight following utføres fra én AMK-sentral i hver region.

Nå har en arbeidsgruppe sammensatt av relevante miljøer fra hele regionen vurdert dagens løsning og konklusjonen har vært at det vil være riktig å samordne og legge funksjonen til ett sted også i Midt-Norge.

- Både Ålesund og Trondheim har forutsetninger for å kunne ivareta denne funksjonen, men det er flest fordeler ved å legge dette til den regionale AMK-sentralen i Trondheim. Derfor ble konklusjonen slik selv om AMK-sentralen i Ålesund er vår nyeste og mest moderne, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl.

Backup-løsningen

Slørdahl har trukket sin konklusjon etter drøfting med helseforetakenes direktører. Han sier AMK-sentralen i Ålesund er backup-løsningen hvis den regionale AMK i Trondheim skulle falle ut.

- Det blir nå viktig å fullføre arbeidet med nødvendige tekniske og tjenestemessige løsninger for dette ved AMK Møre og Romsdal. Det skal legges til rette for et tett faglig samarbeid mellom de to sentralene også framover, sier Slørdahl.

Koordinering og flight following funksjon innebærer at AMK-sentralen har ansvar for koordinering av ambulansehelikopter når alarmen går og at man følger og har oppfølging av helikopter som er på oppdrag. Hensikten er å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser på en effektiv måte.

Er blitt anbefalt færre sentraler

Flere nasjonale utredninger har anbefalt å sentralisere koordinering av ambulansehelikoptertjenesten til færre sentraler. Både havari-rapporten etter ulykken ved Sollihøgda 2014, 22.juli-rapporten og NOU 2015:17, anbefaler sentralisering av AMK-LA-funksjonen for å sikre bedre oversikt over tilgjengelige ressurser og dermed sikre en bedre koordinering av ressursen.

Ulempen med en slik ordning er at flere AMK-sentraler som til nå har kunnet disponere ambulansehelikopter direkte, må gå via en annen AMK-sentral for å få alarmert denne ressursen. Dette vil ta noen flere sekunder, men dette vil sannsynligvis kompenseres ved bedre oversikt og bedre koordinering, er vurderingen. Det er viktig at sentralisering av koordineringsfunksjonen ikke rokker ved ansvarslinjer med hensyn til lokale AMK-sentralers ledelsesansvar for aksjoner. Ambulansehelikopter må avgis til lokal AMK-sentral som deretter disponerer ressursen og koordinerer alle ressursene til aktuelt oppdrag.

Vurderingene

Helse Midt-Norge har i sin vurdering i valget mellom Ålesund og Trondheim særlig vektlagt bl.a. disse momentene:

  •  Videreføring av samarbeid med AMK Nord-Trøndelag og aktuelle instanser i Sverige.
  •  Videreføring av samarbeidet med redningshelikopteret på Ørlandet. Dette både i forhold til bemanning som LA-lege / AMK-lege, og planlegging av aktivitet for å utnytte den samlede kapasiteten best mulig. 
  • Trekke veksler på erfaring og kjennskap til geografi, sykehusstruktur etc. i Trøndelag, men regional AMK i Trondheim må utvide sin kunnskap om Møre og Romsdal og samarbeid med Helse Vest.
  • Bedre oversikt over større hendelser i regionen uten at det må varsles spesifikt om dette.  Dette vil styrke Regional-AMK-sentralens muligheter til å utøve sin funksjon.
  • Det er allerede i dag stor trafikk med ambulansehelikopter til og fra St Olavs Hospital, og det er fordelaktig med tidlig kunnskap om flybevegelser inn i luftrommet til AMK-Sør-Trøndelag, både når det gjelder flysikkerhet og muligheter for bruk av nærmeste tilgjengelige helikopter.
  • Informasjon vil bli fanget opp og formidlet til mottak ved sykehusene på et tidligere tidspunkt og slik forberede mottak av pasient.
  • AMK Møre og Romsdal vil kunne få noen større utfordringer med koordinering mellom helikopter og fly ved en slik løsning, men vurderingen er at dette bør kunne løses ved gode prosedyrer og kommunikasjon mellom sentralene.