Skal bruke kunstig intelligens til å betre diagnostikk av brystkreft

Ei gruppe ved Ålesund sjukehus har fått over tre millionar kroner i støtte til å forske på kunstig intelligens for å betre diagnostiseringa av pasientar med brystkreft.

Publisert 04.01.2022
Sist oppdatert 20.06.2023

​​

Kunstig intelligens (KI) har dei siste åra gjort store framskritt innan helsevesenet og er spesielt godt egna til bruk innan radiologi. I november fikk ei gruppe ved Ålesund sjukehus over tre millionar kroner i støtte frå Helse Midt-Norge for å forske fram nye og avanserte KI-metodar som skal betre diagnostiseringa av pasientar med brystkreft.

Finn brystkreft automatisk
Prosjektet har fått navnet IMAGINE og blir leia av medisinsk fysikar Endre Grøvik som har jobba med kunstig intelligens i snart fire år.
- Målet med prosjektet er å utvikle KI-metodar som automatisk finn brystkreft på MR-bilete med høg nøyaktigheit, seier Endre Grøvik, og legg til at KI-modellane som blir utvikla vil mogleggjere ei omfattende analyse av MR-data i sanntid. Det vil vere til stor nytte for brystkreftpasientane fordi legane kan oppnå betre nøyaktigheit i sine vurderingar.


Diagram

Biletet illustrerar korleis eit MR-bilete blir tolka av ei AI-algoritme som automatisk finn og markerar kreftsvulsten.

Sparer tid
Legane er i dag svært gode til å diagnostisere brystkreft frå MR-bilete, men det er tidkrevande og omfattende arbeid å sjå gjennom MR-bileta. Samtidig har mange sjukehus ei stor produksjonsauke av medisinske bilete utan tilsvarande auke i radiologisk arbeidsstyrke. KI-verktøya som skal utviklast i IMAGINE-prosjektet kan brukast til å forbetre klinisk effektivitet, og dermed hjelpe legar å holde tritt med auka arbeidsmengde, samtidig som dei får meir tid med terapeutar til planlegging av behandling.
- Det tidsbesparande potensialet er enormt, og med dagens teknologi har vi tru på at KI-metodane frå IMAGINE-prosjektet kan gjere ein fullstendig gjennomgang av MR-bileta på under eitt sekund. Betre effektivitet vil også vere til fordel for pasientane i form av raskare klinisk forløp og tidligare diagnose, opplyser Grøvik

-Dette er berre byrjinga
Prosjektet markerer eit lite paradigmeskifte i Helse Møre og Romsdal kor kunstig intelligens blir eit satsningsområde og ein viktig del av radiologien i framtida. Pengane frå Helse Midt-Norge skal brukast til å tilsette ein doktorgradsstudent som skal jobbe i prosjektet fram til 2026.
- Dette er berre byrjinga på vår KI-satsing. Vi har mange dyktige forskarar og klinikarar i helseføretaket, og vi håpar å få med oss mange av desse på laget i framtidige prosjekt. Vi har stor tru på at forskinga vil gi eit betre helsetilbod til mange av pasientane i vår region, fortel Grøvik.

Grøvik har også samla eit stort arsenal av forskarar og klinikarar frå nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar. Prosjektet vil også nytte allereie eksisterande MR-bilete av brystkreftpasientar frå Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus.

Utlysinga av doktorgradsstillinga vil antakeleg kome i starten av 2022.