Tilrår innføring av Helseplattform dersom tilstrekkelig bemanning kjem på plass

– Det å rekruttere tilstrekkelig bemanning er ei pågåande sak, som vil bli ytterlegare konkretisert i styremøtet til Helse Møre og Romsdal den 17. april. Dersom dette kjem på plass tilrår eg at HMR innfører Helseplattformen den 27. april, seier adm. dir Olav Lødemel.

Publisert 12.04.2024
Sist oppdatert 24.04.2024

I desember 2023 stilte styret i HMR seg bak adm.dir si tilråding om å utsette innføringa av Helseplattformen. Konklusjonen var då at pasientsikkerheitsrisikoen var for stor, gitt situasjonen HMR var i.

Styret i Helse Midt-Norge valte likevel å oppretthalde den fastsette tidsplanen, og det blei iverksett eit stort arbeid internt i HMR for å nå målet om innføring.

– Denne styresaka, inkludert vedlegg, viser i detalj det formidable arbeidet som er gjort sidan då. Samla sett, vurderer eg at pasientsikkerheita er ivaretatt og at HMR er klar for innføring 27. april, under føresetnad at vi får på plass tilstrekkeleg med ressursar innanfor fagområda som er kartlagt som sårbare, seier Lødemel.  

I april blei risiko- og sårbarheitsvurderinga frå november 2023 oppdatert. Den avdekker høg risiko for brot på arbeidsmiljølova.

– Dei tilsette skal ha forsvarlege arbeidsforhold, så denne situasjonen må vi følge tett. HMR har fire akuttsykehus med fleire sårbare vaktsjikt, spesielt på legesida. Dette utfordrar oss også i normal drift og i ferieperiodar. Innføringa av HP kjem no på toppen av eksisterande utfordringar med drift, noko som vil krevje kontinuerleg og tett oppfølging, seier Lødemel.

Direktøren har forståing for at enkelte er skuffa over tilrådinga, samtidig er det fleire som gler seg og som ser moglegheiter.

– I denne situasjonen er det viktig for meg å understreke at det er mange tilsette som også gler seg til innføring av nytt system. Dei kjem sjølvsagt litt i skuggen for skeptikarane. Samtidig er skepsisen eit utslag av saklege bekymringar for pasientsikkerheit og pasienttilbodet på kort og lengre sikt. Vi må likevel hugse på at valet vårt ikkje står på om vi skal innføre eller ikkje, men når vi skal innføre HP. Ei forskyving av innføringa vil ha ytterlegare økonomiske konsekvensar for føretaket og truleg også påverke innflyttinga i SNR, seier Lødemel.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal ta stilling til saka på styremøtet 17. april.

 

Styresaka kan du lese i styreadministrasjonen

Sak 34/24 Vedtakssak - Innføring Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal