Spesialisthelsetenester i Kristiansund

​​I Kristiansund er det vedteke eit breitt og godt tilbod innan poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. 


Ved SNR Kristiansund blir det eit godt barnetilbod innan poliklinikk og dagbehandling for barn med kronisk sjukdom og som har behov for hyppig oppfølging, Det blir også habiliteringstilbod for barn i Kristiansund


K​onvensjon​​ell røntgen, ultralyd, CT, MR og beintetthetsmåler.


  • ​Gynekologisk dagkirurgi
  • Ortopedi. HMR skal tilby elektiv ortopedisk kirurgi med hovudvekt på protesekirurgi for utvalde pasientgrupper i Kristiansund. Unnataksvis kan ortopediske pasientar overnatte, men det føreset at Kristiansund kommune etablerer døgnplassar lokalisert i same bygg.

Dagbehandling for pasienter med behov for dialysebehandling

Kjem meir

Eit poliklinisk tilbod frå klinisk ernæringsfysiolog vil vere ein del av eit felles fagmiljø ved SNR.

Prøvetaking, laboratorieana​​lyser og blodgiving

Denne tenesta er spesielt viktig for til dømes slagpasientar og pasientar med nevrologiske sjukdommar. Eit tilbod i SNR Kristiansund føreset samarbeid med kommunar.​

Tilbod innan læring og meistring er etablert i Kristiansund.

Gjeld i s​tor grad pasientar som t​reng infusjonar.

HMR vil tilby palliativ (smertelindrande) behandling i Kristiansund for alvorleg sjuke pasientar og til pasientar som har ein livstruande sjukdom som ikkje kan kurerast. Tilbodet er ein viktig samhandlingsarena mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta.​​

Indremedis​insk po​likl​inikk

  • Screeningundersøking av auge
  • ØNH-​​poliklinikk
  • Kirurgisk poliklinikk inkludert urodynamikk og gastro
  • Ortope​​disk poliklinikk
  • Gyne​​kologisk polikli​​n​​​ikk
  • Hudpoliklinikk me​​d lysbehandling
  • Cytos​​​​tati​kapoli​​k​lini​​kk

Pusterommet er eit treningssenter der kreftpasientar under rettleiing og i trygge rammer kan trene under og etter kreftbehandling. Det er allereie etablert eit pusterom ved Kristiansund sjukehus og dette blir vidareført.​

​Screeningprogram til innbyggere i Norge fra fylte 55 år. I Møre og Romsdal er det tilbud om tarmscreening i Kristiansund og i Ålesund. 

Samarbeidsavtale med Fylkestannlegen om pasientar der tannbehandlinga skjer i narkose på sjukehus. Tilbodet blir vidareført ved SNR Kristiansund.​

I tillegg til geriatrisk poliklinikk skal det ved SNR Kristiansund vere utadretta/ambulante tenester innan geriatri.

Sist oppdatert 04.07.2023