Anti-vevstransglutaminase IgA

Anti-vevstransglutaminase IgA (anti-tTG IgA)

Analyseres i Ålesund

Referanseområde

Negativ:    < 7 kU/L
Gråsone:   7 - 10 kU/L

Gråsonen regnes i utgangspunktet som negativ, men er usikker. 

Indikasjoner

  • Mistanke om cøliaki
  • Monitorering av glutenfri diett

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolkning

Cøliaki er en varig tilstand der inntak av gluten, det ikke-vannløselige hvetegliadinet, og prolamin i rug og bygg, medfører kronisk inflammasjon og skade på tynntarmens mucosa.

Vevstransglutaminase (tTG = tissue transglutaminase, også kalt transglutaminase II) er et multifunksjonelt enzym som bl.a. kryssbinder gliadinpeptider og deamiderer glutamin-sidekjeder til glutaminsyre. Ved cøliaki dannes IgA autoantistoffer mot tTG. Vevstransglutaminase er identifisert som hoved autoantigen ved cøliaki. Vevstransglutaminase IgA antistoff er meget spesifikk for cøliaki, spesifisitet for vår metode angis til 98 %. Spesifisitet for cøliaki er høyere ved høyt antistoffnivå enn ved lett til moderat forhøyet antistoff. Det forekommer cøliaki-pasienter uten disse antistoffene. Sensitivitet er ca. 90 %. Første anbefalte utredningsprøve for cøliaki er anti-vevstransglutaminase IgA (anti-tTG IgA) samtidig med total IgA. Ved selektiv IgA-mangel bør anti-deamidert gliadinpeptid IgG (anti-DGP IgG) analyseres. Sistnevnte er mindre spesifikk for cøliaki, og ifølge nyeste retningslinjer ikke med i primærutredning. Prøveresultatet må alltid sees i sammenheng med pasientens klinikk, evt. biopsi og HLA-vevstype.

Diagnostisering gjøres mens pasienten står på normal kost. Ved glutenfri diett kan analysene bli negative, selv om pasienten har cøliaki.
 
Begrensninger

En endelig klinisk diagnose må ikke stilles på bakgrunn av resultatene av en enkelt test, men må først stilles av legen når alle resultater av kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser er evaluert.

Det å stille diagnosen cøliaki er en spesialist-oppgave. Primærleger som på grunnlag av antistoffer eller andre funn / klinikk har grunnlag for moderat til sterk mistanke om cøliaki, skal henvise til barnelege eller gastroenterolog. 

Hos barn opp til 18 år kan barneleger stille diagnosen cøliaki hos omtrent halvparten av pasientene uten biopsi. Et hovedkrav da er at anti-tTG IgA er ≥ 10 x øvre referansegrense. Hos resten av pasientene trengs det biopsi for å stille diagnosen.

Cøliaki-assosierte HLA-typer

Over 99 % av alle cøliaki-pasienter har HLA DQ2 eller DQ8. 30-40 % av vanlig norsk befolkning har HLA DQ2 eller DQ8. Hvis pasienten ikke har HLA DQ2 eller DQ8, er cøliaki meget lite sannsynlig. 

Hos voksne må cøliaki-mistanke ut fra klinikk og/eller antistoffer bekreftes med tynntarmsbiopsi.

Behandling av cøliaki er livsvarig strikt glutenfri diett.

Det er viktig at pasienten ikke begynner med glutenfri diett før diagnosen cøliaki er endelig avklart, ellers kan diagnostikken bli veldig vanskelig. Antistoffer og forandringene i tynntarmslimhinnen kan normaliseres på kort tid ved glutenfri diett. Til kontroll av glutenfri diett brukes anti-tTG IgA hvis den var forhøyet i utgangspunktet. Ved vellykket glutenfri diett vil anti-tTG IgA normaliseres i løpet av 2 måneder – 3 år, oftest innen et år.

Ved IgA < 0,1 g/L vil anti-tTG IgA som regel bli negativ selv om pasienten har cøliaki. Total IgA bør være > 0,2 g/L for å kunne stole på spesifikk IgA. IgA-nivå øker med alderen hos barn. Barn < 2-3 år har ofte lavt IgA-nivå. Anti-tTG IgA har lavere sensitivitet mht. cøliaki hos disse. 

Det er overhyppighet av cøliaki blant mennesker med IgA-mangel. Ved IgA-mangel bør det brukes en IgG-basert analyse, f.eks. anti-DGP IgG. Ved IgA-mangel gir en tydelig forhøyet anti-DGP IgG mistanke om cøliaki, men for å stille diagnosen cøliaki trengs da tynntarmshistologi. Før man gjør tynntarmsbiopsi hos pasienter uten forhøyet anti-tTG IgA bør det vurderes å undersøke om pasienten har en cøliakiassosiert HLA-type. 

Pasienter med dermatitis herpetiformis danner IgA antistoffer mot epidermal transglutaminase (eTG). Slike antistoffer vil oftest kryssreagere med tTG og bli positive i vår analyse. De fleste med dermatitis herpetiformis blir friske eller vesentlig bedre med glutenfri diett. De fleste av dem har også cøliaki. 

Analysemetode

Fluorescensenzymimmunologisk metode (EliA), Phadia 250 (Thermo Fisher Scientific AS)​

Se også anti-deamidert gliadinpeptid IgG. 

Sist oppdatert 28.05.2024