Rettledning for cytologi- og histologiprøver som skal sendes til avdelinga

Laboratoriehandboka for Avdeling for patologi, seksjon Ålesund, HMR

Vanlige biopsier (vevsprøver/histologiprøver)

Vev/materiale/biopsi som ønskes undersøkt legges umiddelbart i 10 % nøytral formalin (4 % bufret formaldehyd) for fiksering, og sendes på dette medium. I formalin er vevet holdbart i lang tid. Ønsket fikseringstid før videre preparering av prøven, er for små biopsier 24 timer og for større preparater minst 48 timer. Det er derfor viktig at både dato og klokkeslett for prøvetaking blir oppgitt. Det er også viktig at det brukes rikelig mengde formalin (minst 10 ganger materialets volum) og at emballasjen er stor nok. Materiale som presses ned i bøtter og prøveglass, blir dårlig fiksert og deformeres slik at anatomiske relasjoner blir problematiske å vurdere. For å sikre optimal fiksering skal vev renses for blod. Hulorganer (f.eks. tarm) skal klippes opp. Unngå å skjære i reseksjonsflater, da disse kan bli vanskeligere å vurdere. Prøven sendes i forsvarlig og sikker emballasje merket med pasientens navn og fødselsnummer. Dersom det sendes flere prøver fra samme pasient, er det viktig at emballasjen merkes med nummer eller prøveinnhold. En fullstendig utfylt rekvisisjon med riktig rekvirentkode, adresse til rekvirerende lege/avdeling, dato og klokkeslett for biopsitaking og opplysninger om hva som sendes inn for undersøkelse, skal følge alle prøver. Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger. Skriv tydelig, helst med maskin. Materiell til forsendelse av biopsier kan bestilles fra sentrallageret på sykehuset i Ålesund, Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, tlf. nr 70105004. Link til elektronisk remisse finner dere på seksjonens hjemmeside: Avdeling for patologi, seksjon Ålesund.

Formalin kan bestilles fra for eksempel Chemi-Teknik A/S. Spørsmål angående prøveforsendelse kan rettes til avdelingen på tlf: 70106633.

Citoprøver (hasteprøver)

Citoprøver skal kun rekvireres på streng indikasjon. Det må avkrysses i cito-felt på rekvisisjonen, og telefonisk svar gis kun hvis tlf.nr/call.nr. oppgis der. Det er viktig å notere tidspunkt for prøvetaking, da vevet skal ha en viss fikseringstid. Svar på cito-prøver prioriteres, dersom mer tidkrevende prosedyrer (f.eks. immunhistokjemiske undersøkelser) blir nødvendig, vil avdelingen vanligvis gi en foreløpig meddelelse telefonisk og/eller skriftlig.

Laktaseundersøkelse

Biopsimaterialet legges på 0,9% NaCl, og leveres avdelingen umiddelbart. Det MÅ komme frem av både prøveglass og remisse at prøven ligger på 0,9%NaCl. Gi beskjed til personalet at den er levert. Det skal samtidig tas biopsi(er) som formalinfikseres fra samme område.

Lymfom

Ved klinisk mistanke om lymfom, kan lymfeknute leveres som ferskt materiale til avdelingen. Gi da beskjed til personalet ved levering. Hvis det kun er tatt ut mindre biopsi(er) fra lymfeknute, leveres den på formalin som vanlig.

Nyrebiopsi

Avtal med avdelingen på forhånd når nyrebiopsi skal tas. På grunn av laboratorieprosedyrer bør disse prøvene ikke tas de to siste dagene før helg eller helligdag. Nøyaktig utfylt remisse og gjerne kopi av lab.ark leveres avdelingen dagen før prøvetaking. Ring oss på tlf. 6633 og gi beskjed om når vi kan vente at prøven kommer til avdelingen. Prøven leveres i 0,9% NaCl. Ved levering vil patologen vurdere om prøven er representativ, og om der er nok materiale.

Muskelbiopsier

Undersøkelse av muskelbiopsier med henblikk på enzymhistokjemisk og elektronmikroskopisk undersøkelse utføres ikke ved avdeling for patologi, seksjon Ålesund, HMR. Rekvirent sørger selv for anskaffelse av korrekt prosedyre, prøvetaking og forsendelse.

Frysesnittsundersøkelser skal kun rekvireres på streng indikasjon. Det er nødvendig at avdelingen på forhånd blir varslet slik at man er sikker på at patolog er til stede når prøven blir levert. Det skal følge med en fullstendig utfylt rekvisisjon med nøyaktig angivelse av prøvematerialets art og topografi. Et frysesnitt har en maksimal størrelse på ca. 1 x 2cm. Store reseksjonsflater o.l. lar seg derfor ikke vurdere i sin helhet ved frysesnittsundersøkelse. Dersom det innsendes flere frysesnitt fra samme pasient, er det viktig at alle preparater merkes separat, med nummer eller lokalisasjon. NB! Husk alltid å oppgi telefonnummer dit prøvesvaret skal gis. Svaret vil vanligvis bli ringt ut innen en halv time etter at prøven er levert.

Det er viktig å være oppmerksom på at frysesnittsdiagnoser må oppfattes som foreløpige diagnoser. Endelig diagnose kommer etter at det fikserte frysesnittsmaterialet og evt. ytterligere innsendt formalinfiksert materiale er undersøkt på vanlig måte.

Immunhistokjemiske undersøkelser utføres vanligvis på formalinfiksert materiale. Unntak fra dette er spesielle hud- og slimhinnebiopsier, samt nålebiopsier fra nyre tatt som ledd i utredning av nyresykdommer.

Hud/slimhinnebiopsier - Immunfluorescensundersøkelse (IF)

På grunn av laboratorieprosedyrer bør disse prøvene ikke tas de to siste dagene før helg eller helligdag. Biopsien legges på 0,9 % NaCl og leveres avdelingen samme dag, senest kl.15.00. Biopsimaterialet kan evt. holdes nedkjølt (ikke fryses!) og leveres i løpet av 2 døgn.

Hvis det er mulig skal det samtidig tas biopsi(er) som formalinfikseres fra samme område.

Celler og vev kan undersøkes med genteknologiske metoder (PCR, ISH), bl.a. ved mistanke om malignt lymfom og i forbindelse med utredning av brystkreft. Undersøkelsene utføres på formalinfiksert vev.

Fullstendig utfylt rekvisisjon skal følge med alle cytologiprøver. Materiale til prøvetaking og forsendelse av prøver bestilles fra sentrallageret på sjukehuset i Ålesund, Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar. Remissemal finns på vår hjemmeside: Avdeling for patologi, seksjon Ålesund.

Konvensjonelt vaginal / cervikalutstryk

Prøven skal tas fra portio/cervix. Spatel og børste kan brukes. Rask fiksering med alkoholbasert sprayfiksativ er nødvendig. Avstand til objektglass ca.25-30cm. Bruk objektglass med matt skrivefelt, og merk med pasientens navn og fødselsnummer med blyant.

HPV-test

Seksjon for cytologi kan utføre HPV testing på celleprøver fra livmorhalsen som er overført til eget medium. Disse prøvene skal tas sammen med en cytologisk prøve fra livmorhalsen etter anbefaling fra patologisk avdeling. Se info om prøvetaking på nettsidene til Kreftregisteret.

Kroppsvæsker

Ascites

Prøvevolum 20ml. 1 glass fikseres i 50 % etanol og 1 glass i 10 % formalin (4 % formaldehyd), i forhold 1:1.

BAL

Prøvevolum 20ml. Fikseres i 10 % formalin(4 % formaldehyd) eller 50 % etanol, i forhold 1:1.

Crista/sternal

Strykes ut på objektglass og lufttørkes.

Cystevæsker

1 del prøve tilsettes 1 del 50 % etanol.

Ekspektorat

Prøvevolum 20ml. Fikseres i 50 % etanol i forhold 1:1.

Endometrie- cytologi

Børstemateriale strykes ut på 1 objektglass og sprayfikseres. En kan også ha materialet over i reagensglass tilsatt 10 % formalin(4 % formaldehyd), i forhold 1:1.

Leddvæske

Ufiksert. La den stå i kjøleskap før forsendelse.

Lunge

Børstemateriale strykes ut direkte på objektglass og sprayfikseres.

Lymfeknute

Strykes ut på objektglass. 1 glass lufttørkes og merkes "L". De andre objektglassene sprayfikseres og merkes "F". Restmateriale i sprøytespissen skylles ut i et glass med 10 % formalin(4 % formaldehyd).

Pericard

Prøvevolum 20ml. 1 glass fikseres i 50 % etanol og 1 glass i 10 % formalin(4 % formaldehyd), i forhold 1:1.

Pleura

Prøvevolum 20ml. 1 glass fikseres i 50 % etanol og 1 glass i 10 % formalin(4 % formaldehyd), i forhold1:1.

Sekret

Påføres direkte på objektglass og sprayfikseres. Dersom det er mye materiale, ha det over i prøveglass tilsatt 50 % etanol, i forhold 1:1.

Skyllevæske

Prøvevolum 20ml. Fikseres i 10 % formalin(4 % formaldehyd) eller 50 % etanol, i forhold 1:1.

Spinalvæske

Leveres ufiksert, umiddelbart.

Thyroidea

Strykes ut på objektglass. 1 glass lufttørkes og merkes "L". De andre objektglassene sprayfikseres og merkes "F". Restmateriale i sprøytespissen skylles ut i et glass med 10 % formalin(4 % formaldehyd).

Urin

Prøvevolum 20ml. Spontanurin, ikke morgenurin. Fikseres med 50 % etanol i forhold 1:1. En del urin og en del 50 % etanol. Taes 3 påfølgende dager med 1 rekvisisjon til hver prøve.

Hvorfor obduksjon

Obduksjon er en avsluttende medisinsk undersøkelse av avdøde som har til hensikt å finne dødsårsaken og kartlegge sykdomsforløpet. Undersøkelsen har stor medisinsk verdi, og informasjon som kommer frem i forbindelse med obduksjon kan komme andre pasienter til gode. Informasjonen har ofte stor verdi for pårørende og kan gi svar på uavklarte spørsmål pårørende kan ha i forbindelse med dødsfallet, ikke minst dersom dødsfallet var uventet.

Sykehusobduksjon kan utføres på personer som er døde i eller brakt døde til helseinstitusjon (sykehus, sykehjem, sykestue, fødehjem, sykehotell).

Følgende kriterier må være oppfylt for at sykehusobduksjon skal kunne utføres:

 1. Obduksjonen skal være rekvirert av medisinske grunner
 2. Avdødes nærmeste skal være underrettet om dødsfallet
 3. Det skal være gått minst 8 timer siden dødens inntreden
 4. Avdøde eller avdødes nærmeste skal ikke ha motsatt seg obduksjon
 5. Det skal ikke være grunn til å anta at avdøde ville motsette seg obduksjon (religion etc.)

Når det av særlige grunner er nødvendig å få brakt dødsårsaken på det rene , kan obduksjon foretas uten hensyn til disse vilkår. Sykehusobduksjon må ikke foretas når det er grunn til å anta at rettsmedisinsk obduksjon (politiobduksjon) vil bli begjært.

Hvordan utføres en obduksjon

Ved obduksjon blir legemet åpnet og de indre organer undersøkt systematisk. Det sikres prøver fra ulike organer for senere undersøkelse i mikroskop. Etter at obduksjonen er ferdig blir organene lagt tilbake i legemet i den utstrekning det er mulig av hensyn til videre undersøkelser og legemet blir sydd igjen. Noen ganger er det nødvendig å undersøke hele organer mer nøyaktig, dette gjelder spesielt hjerne, av og til hjerte og lunger. Da er det nødvendig å fiksere hele organet for senere undersøkelser.

Etter at avdøde er stelt og lagt ned i kiste er syning av avdøde fullt mulig dersom pårørende ønsker dette.

Rapportering av obduksjonsfunn

Obduksjonsrapport blir sendt når alle supplerende undersøkelser er ferdige.

Informasjon til pårørende om obduksjon

I nye forskrifter om obduksjon fra april 2004 er kravene til informasjon til pårørende om obduksjon innskjerpet. Pårørende skal være informert om at obduksjon kan finne sted, de skal være informert om retten til å reservere seg mot obduksjon og om retten til å reservere seg mot at obduksjonsmaterialet blir brukt til forskning/undervisning.

Forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m. m.

Meldepliktig dødsfall, rettsmedisinsk obduksjon

En lege som har med et dødsfall å gjøre må ta stilling til om det er et meldepliktig dødsfall i følge Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o. l.. Er dødsfallet meldepliktig må dødsfallet meldes til nærmeste politimyndighet som vil ta stilling til om det skal utføres en rettslig obduksjon. Dersom politiet begjærer rettslig obduksjon tar politiet over saken og ordner det praktiske i forbindelse med obduksjonen. Pårørende har ikke anledning til å reservere seg mot rettslig obduksjon.

Som unaturlig meldes til politiet dødsfall som antas å kunne skyldes:

 1. Drap eller annen legemskrenkelse
 2. Selvmord eller selvvoldt skade
 3. Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke eller lignende
 4. Yrkesulykke eller yrkesskade
 5. Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
 6. Misbruk av narkotika
 7. Ukjent årsak når døden er inntrådt plutselig og uventet
 8. Dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest
 9. Funn av ukjent lik

Obduksjon rekvirert fra primærhelsetjenesten

Dersom lege fra primærhelsetjenesten ønsker å få utført en obduksjon må avdelingen kontaktes på forhånd. På den måten sikrer man at alle formalia er i orden og at nødvendige beskjeder blir gitt. Med liket må det følge et skriv som fungerer som obduksjonsbegjæring. Skrivet må inneholde en kort sykehistorie og beskrivelse av omstendighetene rundt dødsfallet og opplysninger om at pårørende er informert om obduksjon. Krav til informasjon til pårørende beskrives i Forskrift om obduksjon fra april 2004. Ved henvendelse fra primærlege om obduksjon er det vår erfaring at det ofte er pårørende som sterkt ønsker at obduksjon skal gjennomføres.

Aktuelle lenker

Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge

Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o. l.

Forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Sist oppdatert 20.06.2017