Akutt psykisk helse Hjelset

Vår hovudoppgåve er å ta hand om pasientane som kjem inn, og raskt vurdere situasjonen dei er i. Mottaksseksjonen har plikt til å gi strakshjelp. Det vil sei at nesten alle pasientar som vert innlagd i psykiatrisk avdeling, kjem innom denne seksjonen før dei eventuelt blir overflytta til andre seksjonar. Akutt psykisk helse har 12 døgnplassar, med akutt hjelp for vaksne over 18 år i Nordmøre og Romsdal som treng akutt døgnbehandling.

Seksjon Akutt psykisk helse på Hjelset er ein av dei 5 sjukehusseksjonane i avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal. Seksjonen tilbyr i hovudsak tenester til innbygjararane i Nordmørs- og Romsdalskommunane.

Behandlingstilbod

Når du kjem til oss får du ei behandlergruppe bestående av psykiater eller psykologspesialist og ein lege i spesialisering. Det vil være ein koordinator fra miljøpersonalet i denne gruppa.
Vi lagar ein individuell behandlingsplan for deg.
Behandlingstilbodet inneberer faste samtalar med behandlar og miljøterapeuter, somatisk undersøking (inkl. blodprøver og urinprøver), vurdering av medikamentell behandling, i tillegg til miljøterapeutiske tiltak .
Hovudmålet for behandlinga er utgreiing/behandling/stabilisering av psykisk tilstand og kartlegging av behandlingsbehov, stabilisering og/eller bedring av psykisk helse, i tillegg til mestring av eigen livssituasjon.
Personalgruppa består hovudsakeleg av legar, psykologspesialist, sjukepleiarar/vernepleiere, psykiatriske sjukepleiarar, hjelpepleiarar og sosionom. Varigheit på opphaldet skal være kortvarig eller så lenge ein har indikasjoner på akutt behandling. Du blir tilvist til andre seksjoner i spesialist- og kommunehelsetenesta for videre behandling og oppfølging ved behov.
Vi ønskjer eit godt samarbeid med pårørande og oppfølgande instansar. Vi har eigne barneansvarlege som har fokus på barn under 18 år som pårørande.

Rutine for tilvising og innlegging

Vaksne (over 18 år) med behov for ø-hjelp/akutt innleggelse oppsøker vanlegvis legevakt, fastlege eller ambulant akuttteam, som kan tilvise til vurdering for innleggelse hos oss.

Ambulant akutt-team

Ved dei distriktspsykiatriske sentra DPS i Molde(Romsdal) og DPS Kristiansund (Nordmøre) kan ambulante akutt-team tilby konsultasjon/vurdering på kort varsel, som regel same eller påfølgande dag. Desse teama bidreg i samarbeid med kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta å tilrettelegge vidare behandlingsforløp. 

Opningstid

Besøk må avtalast på førehand. Besøkstida er i tidsrommet kl 08.00 - 21.30.

Kontakt

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Opdølsvegen
Paviljongbygg A
6450 Hjelset

En stor bygning med trær foran seg

Hjelset

Opdølvegen

Praktisk informasjon

Besøkstid 08.00-21.00. ​Ta kontakt med oss for å avtale eit besøk.