Døgnseksjonen psykisk helsevern for barn og ungdom (PHBU)

Vi har totalt 10 sengeplassar, 8 for akutt hjelp og 2 intermediære (midlertidige) plassar. Sengeposten er eit tilbod for heile Møre og Romsdal. Aldersgruppa er 12 – 18 år, men det hender også at innleggingar av yngre barn er nødvendig. Vi har også ei leilegheit som kan brukast når foreldre/pårørande bør vere med.

På sengeposten tar vi imot pasientar med psykiske lidingar både til frivillig innlegging og tvungent psykisk helsevern (§2.1 og §3.2 og 3.3 i Psykisk helsevernlova). Vi tek imot pasientar med ulike diagnosar. Behandlinga er individuelt retta, der kvar enkelt sitt behov er i fokus gjennom miljøterapeutisk tilnærming og individuell kontakt med behandlar (lege/psykolog). 

I arbeidet med observasjon, utgreiing og behandling bruker vi mellom anna:

 • Samtaleterapi
 • Miljøterapi
 • Foreldrearbeid
 • Informasjon
 • Rettleiing
 • Samarbeidsmøte

Seksjonsleiar: Beate Olsbø Nilsen

Akutt hjelp

Innlegging med akutt hjelp (ø.-hjelp) utgjer størsteparten av opphalda her. Fastlegar, legevaktslegar, BUP poliklinikk Kristiansund, BUP poliklinikk Molde, BUP poliklinikk Volda og BUP poliklinikk Ålesund, er dei som då tek kontakt med oss. Problemstillingane er akutt psykiske tilstandar hos barn og unge der innlegging vurderast som nødvendig. Av omsyn til pasientane sin sikkerheit har denne posten låste dører.

Intermediære plassar

Dei intermediære (midlertidige) plassane blir brukt meir fleksibelt. Også desse er tilgjengeleg for ungdomar frå heile fylket.

Behandlarar på poliklinikken/BUP i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund kan sende tilvising til oss. Desse planlagde opphalda føreset at ungdomane er heime på permisjon i helgane.

Årsak til innlegging på intermediær post kan vere:

 • Overføring av pasientar frå lukka post når tilstanden tilseier det.
 • Halv akutt hjelp, der tilstanden ikkje krev låste dører.
 • Innleggingar der det er ønskjeleg med ei delutgreiing/observasjon for klare spørsmålsstillingar/problemstillingar /diagnostisering som eit tillegg til den polikliniske utgreiinga.
 • Kortare avgrensa behandlingsintervensjon (f.eks. spiseforstyrring, depresjon, oppstart av medisinering, bytte av medikament (antipsykotika etc.)

Kven er vi?

Lege, psykolog og miljøterapeutar (sjukepleiarar, vernepleiarar og barnevernspedagogar). Sekretæren møter du i ekspedisjonen. Teamarbeid er basisen i tilbodet på sengeposten.

UPA-skule

Vi har eige skuletilbod til ungdomane som har opphald over lengre tid. Skulen har eit eige bygg som ligg like ved avdelinga. Lærarane der er knytt til utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, og elevane ved skulen har same rettar som alle andre elevar.

 

Barn og unges helseteneste
Gjennom satsinga barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal skal brukarar av tenestene, fastlegar, fagfolk i kommunale tenester og spesialisthelsetenesten samarbeide om å utvikle samhandlingsforløp for born og unge innanfor psykisk helse.
Les meir om barn og unges helseteneste

 

Kontakt

Telefon

Måndag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Døgnseksjon PHBU
Postboks 1600
6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Geilebergvegen 18, 6017 Ålesund.
Avdelinga ligg ca 500 meter aust for sjukehuset. Sjå punkt 15 i Kart og parkering.
Innkøyring til Geilebergvegen anten frå Borgundvegen (nord) eller Borgundfjordvegen (sør).

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

Kvar dag frå kl 16.30 planlegg vi aktivitetar for dagen/veka. Det skjer anten saman med dei andre ungdomane eller åleine saman med miljøterapeut. Det kan vere aktivitetar på huset som spel, teikning, glasmåling, kortlaging, legobygging og anna av interesse.
Ein kan også reise ut av bygget dersom det er hensiktsmessig. Det kan vere å gå tur, reise på kino, bowling, besøke Atlanterhavsparken, grille om vêret er bra osv.


På dette planmøtet er det også greitt å seie i frå om eventuelt besøk, og avklare dersom det er ulike interesser til kva ein skal sjå på TV.


Det er ønskjeleg at du deltek i aktivitetstida og til dømes ikkje blir sitjande frå klokka fem til åtte om kvelden på rommet med
datamaskina. For at du skal få best mogleg utbytte av opphaldet her, er det viktig at miljøterapeutane får bli kjent med deg.

​Hugs at du alltid kan spørje ein vaksen om hjelp dersom det er noko du ikkje forstår eller treng hjelp til!

Vi har ikkje faste besøkstider. Dersom du ønsker besøk, kan du avtale dette med personalet på førehand. Dykk kan saman finne ut kor lenge det skal vare.

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

Tlf: 701 67200

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

​Når du kjem hit med bagasje vil to miljøterapeutar gå gjennom den saman med deg. Det er fordi vi må passe på at det ikkje er gjenstandar i avdelinga som nokon kan skade seg på. Foreldre/ føresette kan gjerne vere med.

​Når du er på UPS ønskjer vi at merksemda skal vere retta mot å arbeide med seg sjølv og si betring. Difor har vi avgrensa telefon-bruken. Mobiltelefon og data skal som regel oppbevarast på ditt rom, men blir teke hand om av personalet i tidsrommet frå kl
22.30 og fram til neste morgon. Ein kan ikkje ta bilete av andre pasientar eller personalet, eller vere på skype når andre er tilstades.

Frukost kl 08:00 – 08:30
Lunsj kl 11:30 – 12:00
Middag kl 15:30 – 16:00
Kveldsmat kl 20:00 – 20:30

​Du eller dine næraste har rett til å klage dersom dykk meiner at den hjelpa du får er feil eller ikkje er god nok. Personalet er pliktig
til å hjelpe til med klagen, så du må gjerne ta kontakt. Det er to måtar å klage på:

 1. Kontrollkommisjonen: Alle sjukehus ha ein kontrollkommisjon som skal føre tilsyn med at pasientane har det bra under innlegging. Dei har eit spesielt ansvar for den som er innlagt utan samtykke. Kommisjonen kjem jamnleg på besøk til UPS og du kan sjølv ta kontakt ved behov.
 2. Fylkeslegen: Behandlar klager som gjeld alle sider ved helsehjelpa. Oppgåva til fylkeslegen er å føre tilsyn med at alle lover og reglar blir fulgt for helseinstitu-sjonar og
  helsepersonell i fylket, og at hjelpa er forsvarleg.

Som regel går du på rommet klokka ti om kvelden. Er det grunn til at du ønskjer å vere oppe lengre, kan dette avklarast med din
hovudkontakt eller med den som har ansvaret for deg på den aktuelle vakta. Om natta er det tre vakne miljøterapeutar som
passer på deg og dei andre som er inne på UPS.

​Dersom du skal røyke må du ha skriftleg løyve frå dine næraste. Vi anbefaler å spise før ein tek den første røyken. Røyk og lighter blir oppbevart av personalet når det ikkje er ibruk. Den siste røyken må takast før kl 21.30.

Kor ofte du går til samtale med behandlingsansvareleg avtalast spesielt for deg saman med din lege eller psykolog.

Ved sidan av sengeposten (UPS) står det eit bygg som blir brukt til skule. Der er det tilrettelagt undervisning for innlagte ungdomar. Undervisningstida er vanlegvis frå kl 08.45 til 14.00, men litt seinare start på måndagar og tidlegare slutt fredagar.