Familieeininga - psykisk helsevern barn og ungdom

Familieeininga er eit tilbod for heile Møre og Romsdal. Vi tar imot to familiar samtidig til eit opphald på tre veker. Familiane bur i kvar si leiligheit ved Knausensenteret i Molde og reiser heim i helgane. Vi har samtalerom, skule, barnehage og kontor i hovudbygninga.

Når nokon i familien har problem vil det angå alle i familien. Dersom tiltak frå det lokale hjelpeapparat og BUP poliklinikk ikkje fører fram, kan det ved enkelte høve vere hensiktsmessig med eit opphald for heile familien ved familieseksjonen. Ved å kome bort frå sitt vante miljø, kan det vere lettare å sjå nye og andre måtar og løyse problem på.

Vi vil saman med familien arbeide med dei aktuelle problema og mogelegheiter for endring. I leiligheitene ved familieseksjonen er vi saman med familien til avtalte tider. Vi har daglege samtalar med foreldra og familien. Nokre gongar kan det være aktuelt med individuelle samtalar med barn eller vaksne og/eller undersøking av enkelte barn. Vi har eit breitt samansett fagmiljø med psykolog, lege og familieterapeutar.

Alle barna går på skule (Knausenskulen) eller barnehage under opphaldet. Skulen gir opplæring etter opplæringslova. I praksis betyr et at barna får undervisning mest mogeleg lik den dei får ved heimeskulen. Elevane tek med seg skulebøkene sine.

Tilvising

Tilvisinga til familieseksjonen går gjennom ein av dei fire BUP-poliklinikkane i Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal.

Seksjonen er ein del av Avdeling for psykisk helsevern barn og unge.

Einingsleiar: Kari Eidhammer

 

Barn og unges helseteneste
Gjenom satsinga barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal skal brukarar av tenestene, fastlegar, fagfolk i kommunale tenester og spesialisthelsetenesten samarbeide om å utvikle samhandlingsforløp for born og unge innanfor psykisk helse.
Les meir om barn og unges helseteneste

 

Kontakt

Telefon

Måndag - fredag kl 08:00 - 16:00

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Knausensenteret
Nøisomhedvg. 12
6416 Molde

En bygning med biler parkert foran

Knausensenteret

Nøisomhedvegen 12

6416 Molde

Praktisk informasjon

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

Tlf: 701 67200

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no