DPS Ålesund - ambulante tenester allmenn

Seksjonen har to team som gir ambulante tenester i kvar sitt geografiske område. Begge teama har kontor på Digernes næringsområde i Ålesund kommune. Team 1 sitt opptaksområde er Giske kommune, Sula kommune og Ålesund kommune med kommunedelane Hessa, Skarbøvik og Aspøy, Nørvasund og Hatlane, Spjelkavik, Åse og Lerstad og Indre Borgund. Team 2 sitt opptaksområde er Fjord kommune, Haram kommune, Stranda kommune, Sykkylven kommune og Ålesund kommune med kommunedelane Nørvøy, Ellingsøy, Skodje, Ørskog og Sandøy.

Generell informasjon


Våre ambulante allmennteam tilbyr spesialisert, tverrfagleg utgreiing og behandling innan psykisk helse og rus.

Behandlinga og kontakta skjer der pasienten oppheld seg, vanlegvis i heimen eller i nærmiljøet. Pasienten deltek i å utarbeide ein plan for behandlinga. Det er eit nært samarbeid med pårørande og kommunale tenester.

Tenestene er allmenne, det vil seie at dei har eit fagleg innhald som femner om alle dei vanlege psykiske lidingane. Tilbodet blir tilpassa den enkelte sine behov i den samanhengen han/ho står i.

Ambulante tenester allmenn har tilsette med helsefagleg bakgrunn (lege, psykolog, sjukepleiar m.fl.) som alle har spesialisert kompetanse. Det blir gitt tverrfagleg behandling med teambasert tilnærming. Vanlegvis er det to behandlarar som deltek i kvar pasientsamtale.

Det vil variere frå person til person kor lenge behandlinga varer. Dei fleste får eit tilbod som går over fleire månadar. 


Målgruppe

Tenestene er tilpassa personar med psykisk liding som har omfattande utfordringar knytt til belastande symptom og problem med å fungere i kvardagen. I tillegg kan det også vere behov for å styrke nettverket rundt personen. Situasjonen må vere så krevjande at dei kommunale tenestene ikkje er tilstrekkeleg og spesialisthelsetenesta må inn som eit supplement.
 

Tilbod

Ambulante tenester allmenn gir utgreiing og behandling som inkluderer:
- Kartlegging og diagnostisering
- Medisinvurdering og -justering
- Samtaleterapi 
- Opplæring med fokus på tilfrisking og mestring
- Rettleiing til pårørande
- Samarbeid med kommunane
 
Heimebehandling er eit alternativ til døgnbehandling i institusjon.
 

Korleis søke?


Fastlege kan søke pasientar til ambulant behandling. Dersom andre kommunale tenester søker, må fastlege vere involvert. 
 
Søknad skal sendast elektronisk til:
Henvisning Psykisk helsevern voksne – Voksenpsykiatrisk avdeling
Eller i vanleg post til:
Helse Møre og Romsdal HF
Psykiatrisk poliklinikk DPS Ålesund
Postboks 1600
6026 Ålesund

Ved behov har vi vurderingssamtalar med pasienten for å få ei betre forståing av situasjonen og kva slag behandlingstilbod som vil vere mest eigna. Alle søknadar vert vurdert i eit felles inntaksråd der psykiater og/eller psykologspesialist er med. Prioriteringsrettleiaren i psykisk helsevern for vaksne blir brukt i vurderinga. 
I tillegg kan pasientar få tilbod om ambulante tenester etter institusjonsopphald i sjukehus eller distriktspsykiatrisk døgntilbod.
 

Opningstid

Opningstida er kvardagar mellom kl 08.00 og 15.30. 
 

Eigendel

Pasientar som får ambulant behandling, må betale ein eigendel som svarer til polikliniske satsar. Eigendelen blir rekna inn i grunnlaget for frikort.

 

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF Ambulante tenester allmenn Digernes næringsområde 9 6260 Skodje

Slik finn du fram

OppmøtestadDigernes

Digernes næringsområde 9

Kurs og møter