Psykisk helse utgreiing og behandling Molde

Seksjon for utgreiing og behandling ligg ved Molde sjukehus og gir høgt spesialisert tilbod med aktiv, intensiv og tilrettelagt utgreiing/diagnostisering og initierer behandling på spesialistnivå der behandlingstilbodet er tverrfagleg.

Målgruppa er pasientar med alvorlege depresjonar, angstlidingar, tvangslidingar, bipolare lidingar, PTSD, alvorlege spiseforstyrringar, personlegdomsforstyrringar, somatoforme lidingar, dissosiative lidingar og psykososiale problemstillingar. Vi vil også kunne utgreie-/diagnostisere pasientar ved mistanke om utvikling av kroniske psykosar.

Behandling

Vi skal greie ut og initiere behandling. Behandlinga blir individuelt tilpassa anten det er individuell psykoterapi, medikamentell behandling, elektrokonvulsiv behandling, EMDR/traumebehandling, kognitiv terapi, psykomotorisk fysioterapi, eksponeringstrening eller samtalar/rådgiving. Som verktøy i utgreiinga bruker vi også spesialiserte testar og strukturerte intervju, i tillegg til fortløpande observasjonar og kartleggingar under opphaldet. Miljøet hos oss vil også vere ein viktig faktor i behandlinga ved at vi tilbyr rammer og tryggleik rundt utfordringane dine.

Vi tilbyr også gruppebehandling; Kropps- og bevissthetsgruppe dagleg, trenings- og avspenningsgruppe ved fysioterapeut 2 gongar per veke og kunst- og uttrykksterapi i gruppe 1 gong i veka. Vi tilbyr også familieterapi for par eller familiar.

Behandlinga er tverrfagleg og heilskapleg lagt opp.

Kontakt

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Psykisk helse utgreiing og behandling, Molde
Postboks 1600
6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Molde sjukehus
2. etg. inngang B (på nordsiden)
Parkveien 84
6412 Molde
Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde