Spesialisert habilitering Sunnmøre

Vi tilbyr helsetenester til menneske over 18 år med medfødt eller tidleg erverva funksjonshemming/langvarig sjukdom og kognitiv svikt, som har behov for tverrfagleg habiliteringstenester på spesialistnivå.

Dette gjelder menneske med:

 • Utviklingshemming
 • Gjennomgripande utviklingsforstyrringar (innan autismespekteret)
 • Omfattande hjerneskade, motorisk eller sensorisk skade/sjukdom
 • Sjeldne syndrom

 

Våre tenester

 • Diagnostisering og tverrfagleg utgreiing/funksjonskartlegging og behandling etter behov
 • Direkte oppfølging og rettleiing i pasienten sitt nærmiljø
 • Kurs/opplæring til pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar i førstelinetenesta
Spesialisert habilitering skal bistå kommunane i utforming og gjennomføring av tiltak der ein nyttar tvang og makt overfor enkelte personar med utviklingshemming etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9.
Spesialisert habilitering samarbeider med Fylkesmannen i Møre og Romsdal om kompetansehevande tiltak i kommunane i bruk av tvang og makt overfor personar med utviklingshemming.

 

Tilvising

Habiliteringstenesta ønskjer ein mest mogeleg tverrfagleg tilvisng. For å få til eit best mogeleg tilbod for pasienten, er det viktig at habiliteringstenesta er i dialog med dei fagpersonane som jobbar med pasienten lokalt.
Tilvisinga skal i tillegg til problemstillinga innehalde aktuell medikamentliste og tidlegare og noverende sjukehistorie og sendast inn av lege.

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Forløpskoordinator pakkeforløp

70 16 73 00

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Åsehaugen 3, ved Ålesund sjukehus. 

Første veg til høgre etter avkøyrsel frå hovudvegen/E136 til sjukehuset (sjå punkt 11 under "Kart og parkering").

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Besøkande kan få parkeringsbevis ved å ta kontakt med ekspedisjonen i femte etasje.

​Du får tildelt ein saksansvarleg som har hovudansvaret for vidare oppfølging i habiliteringstenesta.

​For at vi skal kunne hjelpe deg best mogeleg, vil vi be om tillating til å hente inn informasjon frå andre instansar. Vi kan ikkje gjere dette før vi har fått samtykke frå deg eller vergen din.

​Vi har teieplikt, og det er du som bestemmer kven som skal få opplysingar om deg og din sjukdom.

 • ​Barnevernspedagog
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Lege
 • Psykolog
 • Spesialpedagog
 • Vernepleiar
 • Sekretær