Behandling

Ankelartrodese/subtalartrodese

Sjukdommar som har øydelagt store delar av ankelleddet eller subtalarleddet (under ankelleddet) blir oftast behandla med artrodeser (avstiving). Resterande brusk blir fjerna og det øydelagde leddet blir stiva av. Oftast er dette leddet nærast stivt allereie slik at ein mistar lite rørsle. Målet med operasjonen er å fjerne smerta frå leddet. Det skjer ved sjølve artrodesen, det vil seie at leddet gror saman og blir borte. Det blir ofte brukt skruar for å få det til å gro saman, eventuelt supplert med ei plate.

Somme blir opererte dagkirurgisk, det vil seie at du dreg heim same dag som operasjonen. Ved meir omfattande inngrep blir du på sjukehuset 1-2 dagar etter operasjonen. Dette blir avtalt på førehand, sjå også innkallingsbrevet.

Før

Førebuingar før oppmøte på sjukehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Overnatting natt til operasjonsdagen

Har du fått innkallingsbrev med oppmøtetid dagen før operasjon må du ofte sjølv sørgje for overnatting. Ved behov for overnatting på pasienthotell eller hotell i nærleiken finn du nokre alternativ på nettsida til sjukehuset, søk på «overnatting». For informasjon om refusjon, sjå helsenorge.no/rettigheter

Hjelpemiddel

Du vil trenge krykkjer etter operasjonen. Desse må du ofte ta med når du møter opp på sjukehuset.

Ta også med ein stor sko/tøffel, sokk eller oppklipt joggesko.

Hjelpemiddel kan kjøpast i nokre apotek og butikkar som fører hjelpemiddel, eller blir lånte ut på hjelpemiddellager i enkelte kommunar.

Krykkjegong

Øv deg gjerne på førehand

Kva skjer operasjonsdagen?

Du må vere førebudd på at det kan bli noko ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller liknande.

Ved oppmøte blir du teken imot av sjukepleiar. Operasjonsområdet blir barbert dersom det er behov for det. Du får snakke med kirurgen som skal operere deg og med anestesilegen som fortelje kva bedøving som er aktuell for deg.

Under

Operasjonen blir gjord som open kirurgi eller artroskopisk, det vil seie kikhòlskirurgi gjennom små innstikk i huda. Kva som blir gjort under operasjonen din varierer ut frå feilstillinga.

Foten blir gipsa i cirka seks veker. Behov for walkerortose blir avgjort av ortoped i kvart enkelt tilfelle. Operasjonen blir oftast utført med narkose og ankelblokade.

Etter

Du blir på overvakingsavdelinga så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbod som mat og drikke, og informasjon frå sjukepleiar og kirurg før heimreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sjukmelding, e-resept og/eller smertestillande medisinar. For beskriving av operasjonen og eventuell kontrolltime, sjå Helsenorge.

Når du har kome heim

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. Dei første dagane etter operasjonen skal du ta smertestillande jamleg og til faste tider. Av og til vil du trenge å kombinere ulike smertestillande preparat. Nedtrapping blir etter kvart gjord som smertene minkar. Sørg for å ha paracetamol heime etter operasjonen.

Aktivitet

Sitt eller ligg for det meste med beinet høgt (i hjartehøgd) dei første dagane og nokre gonger for dagen dei neste vekene. Dette hindrar hevelse, bløding og lindrar smerte.

Du skal bruke krykkjer og ikkje belaste dei første seks vekene. Auk aktiviteten gradvis. Hald foten høgt når du er i kvile og bygg opp med puter under beinet om natta.

Du får walkerortose etter seks veker, denne kan du ta av og på. Dette vil du eventuelt få informasjon og instruksjon om, etter operasjonen.

Sting

Det blir brukt sting som blir løyste opp av seg sjølv, eller som skal fjernast hos fastlegen din 14 dagar etter operasjonen. Dette vil du få beskjed om.

Dusj

Du kan dusje etter operasjonen, men må dekkje til den opererte foten slik at gipsen/bandasjen ikkje blir våt.

Du kan eventuelt bruke gips-/dusjpose som kan kjøpast på apoteket.

Gips

Dersom gipsen på foten blir gjennomtrukken med blod må du ta kontakt med sjukehuset.

Dei første dagane etter operasjonen kan det opererte beinet hovne opp og føre til at gipsen blir for stram.

Observasjonar ved fotoperasjon

Du må sjekke at tærne er godt sirkulerte, det vil seie at dei ikkje blir:

 • misfarga (blå eller grå), nomne, kalde eller bleike

Tiltak

Dersom det ikkje hjelper å halde det opererte området høgt, ta kontakt med sjukehuset.

Køyre bil

Når du kan byrje å køyre bil er avhengig av smerte og funksjon. Du kan heller ikkje køyre bil når du er påverka av medisinar og har redusert reaksjonsevne. Trafikktryggleiken er ditt ansvar.

Sjukmelding

Sjukmeldingsperioden vil variere utor arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Eventuell forlenging av sjukmelding blir gjord hos fastlege.

Oppfølging

Etter to veker skal du møte til kontroll på sjukehuset, då skal du fjerne sting og byte gips. Somme inngrep medfører fleire kontrollar, dette vil du få beskjed om.

Feber

Dei første dagane etter operasjonen kan du få ei lett temperaturstiging. Dette er normalt, men ta kontakt med sjukehuset dersom du har vedvarande feber over 38°-38,5° etter operasjonen.

Videopresentasjonar frå Ålesund sjukehus

Vi har laga ein pakke med videoar til deg som har slitt med artroseskade og treng ein kneprotese eller ein hofteprotese. Her forklarar vi kva de skal gjennom frå innleggelse til utskriving.

Sjå videoane her
En person med munnen åpen

Ver merksam

Komplikasjonar

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjonar. Dei aller fleste er sjeldne og kan behandlast. Dei vanlegaste komplikasjonane er blodpropp og infeksjon.

Teikn på blodpropp kan vere: Hoven, raud og vond legg som er meir smertefull enn foten.

Teikn på infeksjon kan vere: Raudt, hovent, irritert sår med siving av puss frå såra, feber og aukande smerter.

Manglande heling kan finnast, risikoen for denne komplikasjonen aukar dersom du røykjer eller har diabetes.

Skadar i nerve og kar kan finnast. Somme kan også oppleve smerte og stivleik etter inngrepet.

Ta kontakt med sjukehuset dersom du har teikn til komplikasjonar.

Kontakt

Ålesund sjukehus Ortopedisk og revmatologisk sengepost Ålesund

Kontakt Ortopedisk og revmatologisk sengepost Ålesund

Oppmøtestad

Høgblokka i 7. etasje, Ålesund sjukehus.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og inngang til sjukehuset. 

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​​Besøkstida er kl. 17.00-19.00 alle dagar. ​

Frukost kl 08:00 - 09:00

Lunsj kl 12:00 - 13:00

Middag kl 15:30 - 16:30

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

 

Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

 

 

 

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.