Behandling

Avrusing

Avrusing på institusjon bør vurderast når eitt eller fleire av følgjande forhold er til stades: Avhengnad av fleire rusmiddel, injeksjonsbruk, omfattande blandingsmisbruk av fleire rusmiddel, tidlegare komplikasjonar ved avrusing og kompliserande tilstandar (som graviditet).
 

Tilvising og vurdering

Desse kan tilvise deg til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB):

 • Sosialtenesta/NAV
 • Barneverntenesta
 • Fastlege/allmennpraktiserande lege
 • Privatpraktiserande legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetenesta
 • Lege i fengselshelsetenesta
 • Anna helsepersonell som har rett til å tilvise til spesialisthelsetenesta

Tilvisinga skal innehalde

 • Tydelig skildring av problemet
 • God anamnese (sjukehistorie bygd på opplysningar frå pasienten) som gjer greie for aktuelle problem/lidingar Informasjon om familie og sosiale forhold
 • Resultat av relevante utgreiingar og undersøkingar
 • Kva som er prøvd av behandling tidlegare både i første- og andrelinja
 • Fråsegn frå fastlegen, sosialtenesta og eventuelt andre
 • Status om individuell plan
 • Framlegg til og/eller ønske om type tiltak

Ordinær tilvising

Vurderingsinstansar i Helse Midt-Norge

Dersom pasienten har behov for poliklinisk behandling og ikkje treng innlegging i døgn, skal tilvising sendast til den poliklinikken som er geografisk nærast der pasienten bur. Tilvisinga blir vurdert der.

Tilvisning poliklinisk behandling:

 • Ropteamet i Volda (Helse Møre og Romsdal), Kløvertunvegen 1, 6100  VOLDA, tlf. 70 05 85 60
 • Ropteamet i Ålesund (Helse Møre og Romsdal), 6026  ÅLESUND, tlf:.70 16 73 00
 • Ropteamet i Molde (Helse Møre og Romsdal), Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 MOLDE, tlf. 71 12 29 00
 • Ropteamet i Kristiansund (Helse Møre og Romsdal), Hermann Døhlens veg 1, 6508  KRISTIANSUND, tlf. 71 12 33 35
 • Psykiatrisk ungdomsteam (St.Olav), Klostergata 46, tlf. 73 53 90 00
 • Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin/Kompetansesenter rus - Midt-Norge (St.Olav),tlf. 73 86 29 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7600  LEVANGER,
  tlf. 74 09 86 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7800  NAMSOS,
  tlf. 74 21 54 00

Unntak:

 • Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige skal vere laga i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen og skal sendast på eigen tilvisning, se under Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering(LAR)
 • Ved vedvarande/alvorleg rusmiddelmisbruk kan fastlegen, den kommunalt oppfølgingsansvarleg eller pasienten/pårørende ta kontakt med Klinikk for rus og avhengigheitsmedisn St. Olav eller Ålesund behandlingssenter for snarleg vurdering med tanke på plass for akuttavrusing. Dersom situasjonen er livstruande, kontakt sjukehus på tlf. 113

 • For behandling utan eige samtykke (tvang) fremjar NAV/sosialtenesta sak til Fylkesnemnda for NAV/sosiale saker

 • Dersom det ligg føre rett til nødvendig helsehjelp knytt til døgnbehandling, kan
  kriminalomsorga innvilge § 12-soning

Tilvisingar til døgnbehandling skal sendast til følgjande adresse:

Avdeling for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund  behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Tilvisingsskjema for ordinær tilvising finn du her

 

Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Tilvising av pasientar som er opiatavhengige, bør utarbeidast i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen. Det skal fyllast ut eit eige skjema som skal sendast til : 

Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

For tilvising  til LAR har vi følgjande tilvisingsskjema:

Tilvisingsskjema LAR

Har du spørsmål om LAR, kan du ringje telefon 70 17 13 62.

Før

Du har fått brev eller telefon med dato og klokkeslett for innlegging. Vi er førebudd og klar for å ta i mot deg, og er takksame for om du kjem presis. Dagen blir planlagt ut frå at du møter når du skal. Vi ønsker at du tar med deg oppdatert medisinliste frå fastlegen din når du kjem. Du skal ikkje ta med medisinar, det får du av oss.

Under

Det første som skjer når du kjem er at vi har ein innkomstsamtale for å få informasjon om det som er viktig for oss å vite mens du er innlagt. Vi tar rustest (urinprøve) og måler promille før du får kome inn til avrusing. Vi vil gå gjennom kleda du har på deg og saman med deg undersøker vi også bagasjen din, for å sjekke at der ikkje er rusmiddel. Sjølv om du ikkje har med deg rusmiddel, gjer vi dette med alle som blir innlagde. Vi gjer det vi kan for at avrusinga skal vere ein trygg plass for deg, der du skal unngå å oppleve at andre er ruspåverka eller tilbyr deg rusmiddel når du er i ein sårbar fase.

Vi oppfordrar deg til å levere inn mobiltelefonen under innlegginga. Vi ønskar å skjerma deg fra impulsar fra omgivelsane i den første fasen, og at du i denne fasen bare har kontakt med dine nærmaste pårørande. Vi oppfordrar deg til ikkje å ha kontakt med personar du har grunn til å tru kan vere ruspåverka. Dette for å beskytte deg mot eventuelt press utanfrå. Du har også ei moralsk teieplikt overfor medpasientane dine, og du vil difor ikkje kunne bruke fotoutstyr inkludert mobiltelfon med kamera i seksjonen. Dette for å beskytte både deg og andre som er innlagde. Velgar du å ha telefonen, må den på grunn av overnevnte personvern kun nyttast på pasientrommet ditt.

Under opphaldet får du ein eller to personar som har spesielt ansvar for å følge deg opp når du er innlagt. Dei vil saman med deg lage ein behandlingsplan ein av dei første dagane, slik at de er einige om kva dykk skal ha fokus på under avrusinga. Du får tilbod om å gjere ulike kartleggingar av rusmiddelbruken, for at vi skal finne ut korleis vi kan hjelpe deg på best mogleg måte. Vi følger med og kartlegg abstinensplagene dine heile tida du er her. Du vil òg få hjelp til å lage ein meistringsplan, som du får med deg når du reiser heim.

Legen vil i samarbeid med deg setje opp medisinar for å lindre abstinensplagene du eventuelt får. Viss du treng sjukemelding under innlegginga bør du ordne det med fastlege før du kjem til oss. Dersom du har behov for nedtrapping av medisinar skal dette vere eit samarbeid mellom fastlegen din og legen her, som må vere planlagt før du kjem til innlegging. Be fastlegen din ta kontakt med lege i avrusinga. 

Vi vil i løpet av tida du er innlagt forsøke å motivere deg for vidare behandling og hjelpe deg å finne ut kva type behandlingstilbod som kan passe for deg. I samarbeid med dei som følger deg opp i kommunen vil vi søke deg til den ønska behandlinga.

Vi har vaskemaskiner som du kan bruke alle dagar mellom klokka 09.00 og 20.00, så du treng ikkje ha med deg så veldig mykje klede under innlegginga. Du bør ta med deg treningsklede og innesko som du kan bruke i gymsalen og treningsrommet vi har dagleg tilgang til. Det er ikkje anledning til å bruke utesko i gymsalen. Vi går turar dagleg, så ta med deg turklede etter årstida.

I avrusinga har vi frå måndag til fredag fire måltid per dag:

Frukost 09.00
Lunsj 12.30
Middag 15.45
Kvelds 19.30

I helga har vi følgande måltid:

Lørdag:
Frukost 10.00
Varm lunsj 14.30
Middag 19.00

Søndag:
Frukost 10.00
Middag 14.30
Kvelds 19.00

Måndag til fredag er det morgonmøte klokka 10.00 og ettermiddagsmøte klokka 16.15. På møta planlegg vi dagen og du får anledning til å melde deg på dagens aktivitetar. I helga har vi møte klokka 11.00 og 16.15.

Den dagen du vert innlagt ønsker vi å følge med på deg i forhold til abstinensar og du får ikkje tilbod om turar ut denne dagen. Elles vil du få vere med på turar ut så snart du er i form til det. Alle kvardagar får du bli med på morgontur klokka 10.30. Vi ønsker å legge til rette for at du får ein god døgnrytme og vi forventar at du deltar på morgonturane, viss forma tilseier det. Du får tilbod om turar kvar dag i tillegg til morgonturen.

Tysdagar og fredagar har vi temagrupper der vi tar opp aktuelle tema. Desse får du vere med på frå den andre veka du er her.

Vi kan tilby deg trening, cirka ein time, alle dagar bortsett frå laurdagar. Treninga går føre seg etter middag. Vi har ein gymsal der du kan halde på med ballspel og andre aktivitetar. Det finst òg styrketreningsutstyr/apparat/vekter og utstyr for å drive uthaldstrening (tredemølle, ergometersyklar, stepmaskin og romaskin).

NADA-programmet blei i utgangspunktet utvikla med tanke på å lindre alle dei fysiske og psykiske plagene i avrusing av alkohol og narkotika. Samt i nedtrappinga av medisinar, primært Metadon og Benzodiazepiner. Mange av dei tilsette har gått kurs og kan tilby deg akupunktur etter NADA-protokollen. I praksis er dette først og fremst akupunktur i øyra, som kan lindre abstinensplagene du kan kome til å oppleve.


Ved innkomst må du oppgi kven du ønsker skal vere pårørande for deg. Du vel sjølv kven dette er. Vi tar så kontakt med dine pårørande og gir dei generell informasjon om institusjonen og inviterer dei til pårørandeseminar, som vi har tre gongar i året, du kan lese meir om det herDu bestemmer kva vi kan seie til pårørande om deg og din situasjon. Vi har teieplikt, med mindre du ønsker at vi skal gi informasjon om deg og den behandlinga du får.

Etter

Viss du skal vidare i behandling vil vi hjelpe deg å planlegge transport til neste behandlingsstad. Dersom du skal heim etter du har vore innlagt til avrusing, er du sjølv ansvarleg for transport. Du kan søke pasientreiser om å få dekt billigaste reisemåte med rutegåande transport til og frå behandling, men du vil måtte betale eigendel. Du kan få stadfesting på opphaldet hos oss, og hugs å ta vare på kvitteringar frå reisa. Du kan gå inn på pasientreiser.no og lese meir om dette.
Vi vil sende ein epikrise til dei som elles følger deg opp. Dette er ei oppsummering av opphaldet du har hatt her hos oss.

 • Utskriving/overføring til heimkommune
 • Vidare behandling ved andre seksjonar
 • Tilvising til anna eining innan TSB
 • Tilvising til poliklinisk oppfølgjing og eventuelt dagtilbod
 • Tilvising til psykisk helsevern

Ver merksam

Meistrings-/kriseplan

Av erfaring veit vi at tida etter utskriving frå døgnbehandling ofte er sårbar og utfordrande for mange pasientar. Under innlegginga vert det difor i tett samarbeid med deg, utarbeida ei meistrings-/kriseplan. Denne skal skildre kva du opplev som dine risikosituasjonar og «triggarar» for rustankar og rusinntak. Den skal vidare skildre kva strategiar du kan nytte for å førebygge slike tankar/situasjonar, og kven du kan kontakte for å få hjelp. Dette skal vere ein enkel, konkret og oversiktleg plan som både du og hjelpeapparatet kan nytte før eller i ein eventuell kritisk situasjon, eller ved tilbakefall.

Kontakt

Ålesund behandlingssenter Avrusing TSB Ålesund

Kontakt Avrusing TSB Ålesund

Oppmøtestad

Resepsjonen ved hovudinngangen.

Adresse

En bygning med parkeringsplass

Ålesund behandlingssenter

Ålesund behandlingssenter

Vestmoa 27

Praktisk informasjon

​Besøkstid er alle dagar kl. 17.00-19.00. Ta kontakt med oss før besøket.