Pasientkurs

Angst - Kristiansund

Gruppetilbod for pasientar med angstliding

Tid og stad

Når

Tilbodet går kontiuerlig.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Tilvising sendes elektronisk til DPS poliklinikk Kristiansund.

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa kan du bli tilvist direkte frå inntak eller frå den enkelte terapeut på poliklinikken. dei som blir henvist til kurset får ein samtale med terapeut for informasjon og for ei vurdering om dei skal starte i gruppe eller ikkje.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om angst. kurset har fokus tring og reduksjon av bekymring og grubling.

Det er ei behandling som handlar om å bli meir bevisst sine tankeprosessar som oppretthheld problem. Vidare jobbar vi med å ta kontroll/redusere desse tankeprosessane.

Innhald

Behandlinga er metakognitiv terapi, som i korte trekk handlar om å bli meir bevisst tankar om tankar, og korleis ein forheld seg til grubling og bekymring.

Praktiske opplysningar

Kurset vil gå over 10 samlingar, 2 timar kvart møte, og ei avsluttande oppsummerande samling etter ca 1 månad. Totalt 12 møter her.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

Mentalhelse.no

kognitiv.no

nhi.no - kognitiv terapi

Kontakt