Pasientkurs

Ettervernsgruppe - Ålesund

For personar med stabil rusmestring

Tid og stad

Når

Tilbodet går kontinuerlig

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Henvisning sendast til Poliklinikk TSB Ålesund, Klinikk for psykisk helse og rus. Merk gjerne med Ettervernsgruppe.

Kvifor delta på tilbodet

Grunnlaget for terapiformen er kunnskap om at mange problemer i livet handler om vanskeligheter i forholdet til andre mennesker. Som barn og unge utvikler vi oss i nærvær av andre. Fra den første viktige familiegruppen kommer etterhvert også andre grupper til som blir viktige. Det er i møte med andre mennesker at identiteten og virkelighetsoppfatningen vår skapes, bekreftes og forandres. Mønstre som utvikles tidlig i livet, blir en naturlig del av oss og vi bringer dem med oss inn i voksenlivet.

Det du opplever i en terapigruppe, kan ligne på tidligere grupper du har vært i, eller på hverdagssituasjoner i familier, jobb eller vennegjeng. Forskjellen er at i gruppeterapien skal to terapeuter bidra til å skape et godt læringsmiljø og terapeutisk miljø.

Det fins mye forskning som viser at forskjellige former for gruppeterapi har god til svært god effekt ved de aller fleste psykiske og rusrelaterte lidelser. Sammenligning av individuell terapi og gruppeterapi viser også at begge virker like godt.

Innhald

Det er ingen fast agenda i denne gruppeterapien. Du oppfordres til å være mest mulig åpen, ærlig og direkte, evt snakke om det som gjør dette vanskelig for deg. Temaer kan være forhold du strever med i ditt eget liv nå eller tidligere, og ikke minst tanker, følelser og fantasier knyttet til det som skjer her og nå og i gruppen. Det du synes er vanskelig i forholdet til andre mennesker til vanlig, kommer gjerne også fram i gruppen. Her har du anledning til å snakke om det når det skjer, forstå mer av deg selv, og øve på nye væremåter. Terapeutens rolle er å sørge for gruppens rammer, bistå med å forstå det som skjer i gruppen og stimulere til positiv utnyttelse av samspillet

Praktiske opplysingar

Gruppetilbodet/gruppeterapien går ovver fleire gongar. Gruppa er leia av to terapeutar.

Det er ønskeleg at du prioriterer oppmøte i gruppa når du er deltakar, då dette gir eit meir stabilt og trygt miljø. Gi beskjed om nødvendig fråvær frå gruppa i god tid, akutt sjukdom eller likn. meldast til kontaktperson for tilbodet. Rusmisbruk er ikke forenlig med å gå i denne type guppeterapi.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset. 

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider


Kontakt

Relevante behandlingar