Pasientkurs

Sjølvtillitsgruppe - Ålesund

Kurs for personar som slit med lavt sjølvbilde og har utfordringar med å hevde seg sjølv.

Tid og stad

Når

Det vert sett i gang grupper når det er nok påmeldte deltakarar. Vanlegvis ny gruppe kvart halvår.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Ålesund sjukehus
Du møter på Vaksenpsykiatrisk poliklinikk. Dette er bygget som ligg nordaust for sjukehusblokkene.

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din eller behandlar i spesialisthelsetenesta for tilvising. Tilvising skal sendast elektronisk til Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund sjukehus

Kvifor delta på kurs

Målsettinga er å betre deltakarane si evne til å kommunisere eigne ønske og behov, uttrykke eigne meiningar og ta eigne val.

Innhald

Hovudsakleg kognitiv og meistringsorientert tilnærming. 

Aktuelle tema, med atterhald om endringar:

  • Reaksjonsmåtar
  • Kroppsspråk
  • Mine rettar som menneske
  • Korleis be om det du har behov for?
  • Korleis bygge sjølvrespekt?
  • Gi og ta imot kritikk
  • Ulike forventningar til menn og kvinner
  • Vegen vidare

Praktiske opplysningar

Før oppstart i gruppe får alle deltakarar individuell vurderingssamtale. Saman med terapeuten finn ein ut om dette gruppetilbodet er den rette behandlinga no.

Gruppa møtast til faste tider ein gong i veka, ca. 2 timer kvar gong, til saman 10 veker. 
Maks 8 gruppemedlemmar per kurs.

Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Kontakt