Diagnose

Rusavhengigheit hos gravide

Tilvising og vurdering

 • Sosialtenesta/NAV
 • Barneverntenesta
 • Fastlege/allmennpraktiserande lege
 • Privatpraktiserande legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetenesta
 • Lege i fengselshelsetenesta
 • Anna helsepersonell som har rett til å tilvise til spesialisthelsetenesta

Vurderingsinstansar i Helse Midt-Norge

Dersom pasienten har behov for poliklinisk behandling og ikkje treng innlegging i døgn, skal tilvising sendast til den poliklinikken som er geografisk nærast der pasienten bur. Tilvisinga blir vurdert der.

Tilvising døgnbehandling:

Tilvisingar til døgnbehandling skal sendast til følgjande adresse:
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Tidlegare blei desse tilvisingane vurdert i dei fem psykiatriske poliklinikkane i tillegg til Ålesund behandlingssenter. No skal tilvisingane til døgnbehandling sendast til vurderingsteam i Avdeling forTSB.

Endringa tredde i kraft 1. september 2015.

Tilvisning poliklinisk behandling:

 • Ropteamet i Volda (Helse Møre og Romsdal), Kløvertunvegen 1, 6100  VOLDA,
  tlf. 70 05 85 60
 • Ropteamet i Ålesund (Helse Møre og Romsdal), 6026  ÅLESUND, tlf: 70 16 73 00
 • Ropteamet i Molde (Helse Møre og Romsdal), Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 MOLDE, tlf. 71 12 29 00
 • Ropteamet i Kristiansund (Helse Møre og Romsdal), Hermann Døhlens veg 1, 6508  KRISTIANSUND, tlf. 71 12 33 35
 • Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (St.Olav), Klostergata 46, tlf. 73 53 90 00
 • Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge(St.Olav),tlf. 73 86 29 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7600  LEVANGER,
  tlf. 74 09 86 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7800  NAMSOS,
  tlf. 74 21 54 00

Unntak:

 • Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige skal vere laga i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen og skal sendast på eiga tilvisning, sjå under Tilvisning til legemiddelasistert rehabilitering (LAR).
 • Ved vedvarande/alvorleg rusmiddelmisbruk kan fastlegen, den kommunalt oppfølgingsansvarleg eller pasienten/pårørende ta kontakt med Klinikk for rus og avhengigheitsmedisn S.t Olav eller Ålesund behandlingssenter for snarleg vurdering med tanke på plass for avrusing. Dersom situasjonen er livstruande, kontakt sjukehus på tlf. 113
 • For behandling utan eige samtykke (tvang) fremjar NAV/sosialtenesta sak til Fylkesnemnda for NAV/sosiale saker.
 • Dersom det ligg føre rett til nødvendig helsehjelp knytt til døgnbehandling, kan
  kriminalomsorga innvilge § 12-soning.    


 

Tilvisingsskjema for ordinær tilvising finn du her

Tilvising av pasientar som er opiatavhengige, bør utarbeidast i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen. Det skal fyllast ut eit eige skjema som skal sendast til : 

Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

For tilvising  til LAR skal det benyttes eget tilvisingsskjema:

Tilvisingsskjema LAR

Har du spørsmål om LAR, kan du ringje telefon 70 17 13 62.

Utgreiing

Det er eit team som gjer ei vurdering ut frå tilvisinga. I vurderinga skal det kome fram kva type behandling du har rett på (poliklinikk og/eller dag-/døgnbehandling), og kva behandlingsstad som vert rekna som best for deg. Innan ti verkedagar etter at vi har mottat tilvisinga, skal du få informasjon om du har rett til nødvendig helsehjelp.

 1.  Ja, du får tilbod om behandling med bindande frist og tidspunkt for når utgreiing eller behandling skal starte. Du vil få eit brev der det vil kome fram når vi kan gi deg eit behandlingstilbod, og korleis gangen vidare er lagt opp for deg. 
 2. Avslag, som betyr at det er nok med behandling/oppfølging i kommunen eller annan instans. I svarbrevet skal det kome fram at det er høve til å klage og korleis du kan gå fram.

 

Behandling

Gravide rusavhengige har ulike behov for behandling. Ved Ålesund behandlingssenter kan du få tilbod om poliklinisk behandling, avrusning og behandling/utgreiing. Når ein er innlagt i døgnbehandling skal ein i utgangspunktet følge avdelinga sitt behandlingstilbod, men dette vil tilpassast deg slik som beskreve her. I tillegg gjelder Nasjonal retningslinje for gravide pasientar i LAR .

 

Det første som vurderast er kva behandling som vil vere best for deg.

Det må raskt vurderast om du har behov for innleggelse i døgnavdeling.  Dersom de kjem fram til at du ikkje treng innleggelse i døgnavdelinga, etablerast ein plan i samråd med deg, hjelpeapparatet og Ålesund behandlingssenter med forsterka oppfølging under svangerskapet.Barneverntjenesten inviterast dersom du samtykker til dette.

Ein kan henvisast til Ålesund Behandlingssenter eller Lade behandlingssenter. Så tidleg som mogleg avklarer ein i samarbeid med gyn.pol Ålesund sjukehus kor langt komen ein er i svangerskapet, og om alt står bra til med bornet.  Du som gravid vil verte prioritert til behandling; ønskjer du ikkje å ta imot tilbodet kan kommunen vurdere om det vil vere best for deg og barnet å leggast inn på tvang, jfr. Helse og omsorgstjensteloven §10-3.

Dersom du blir gravid mens du er til poliklinisk behandling eller er innlagt i døgnseksjon vil ein i samråd med deg ta kontakt med ditt hjelpeapparat i kommuna.

En mann og kvinne som kysser en baby
 

 

Du vil få tilbod om samtale med jordmor/veileder ved Amathea i Ålesund samt helsepersonell som har kompetanse i oppfølging av gravide rusavhengige.

Sjølv om du er usikker på om du vil fullføre svangerskapet kan du få tilbod om behandling.

Det er ønskelig at du involvere barneverntenesta så tidlig som moglig. Barnevernstenesta kan bidra med fleire gode hjelpetiltak for deg og barnet ditt. Dei vil involverast på ditt ønskje. Basert på erfaring og samarbeid med barneverntenesta er dette noko vi oppfordrer til. Du vil få god informasjon om barneverntenesta si rolle. Hvis du ikkje ønskjer kontakt med barneverntjenesta har vi meldeplikt etter lova ved fødsel.

Det vil bli utarbeida ein plan ifht. permisjonar i samarbeid med deg.  

Vi ønsker at du får forberedt deg på å bli forelder. Det er aktuelt at du benytter deg av tiltak utanfor ÅBS. Dette kan vere: helsestasjon, Amathea, ulike gruppetilbod osv.

Mange gravide kan oppleve å vere i ei sårbar periode. Det kan vere store følelsesmessige utfordringar knytta til graviditeten og foreldrerolla. Det legges vekt på full åpenhet overfor deg vedrørende dei faglige vurderingar som gjerast. Dersom du har takka ja til eit samarbeid med barneverntenesta vil ein fortløpande sørge for at du får informasjon om barneverntenesta sitt arbeid. Det vil i løpet av behandlingstida vere fokus på tema: graviditet, ernæring, kosthold og rusmidler. Det er viktig at du får opplæring og informasjon om at enkelte barn kan ha særskilte omsorgsbehov som kan utfordre deg som forelder.

Dersom du har ein partner som skal ta del i graviditeten kan ein i løpet av behandlinga arbeide for at partner også kan få eit tilbod om behandling saman med deg. Dette kan vere tilbod om familiesamtale, parsamtaler, individualsamtaler for partner osv.

 

En person som holder magen

 


 

Oppfølging

Det må etablerast samarbeid med barneverntenesta og øvrig hjelpeapparat i kommunen. Dette kan innebere etablering i bolig, tilsyn/oppfølging, foreldreveiledning og/eller videre behandling. Vi vil be deg om sammtykke til at slikt samarbeid kan igangsettast.

Ver merksam

Av erfaring veit vi at tida etter utskriving frå behandling ofte er sårbar og utfordrande for mange pasientar. Under innlegginga vert det difor i tett samarbeid med deg, utarbeida ei meistrings-/kriseplan. Denne skal skildre kva du opplev som dine risikosituasjonar og «triggarar» for rustankar og rusinntak. Den skal vidare skildre kva strategiar du kan nytte for å førebygge slike tankar/situasjonar, og kven du kan kontakte for å få hjelp. Dette skal vere ein enkel, konkret og oversiktleg plan som både du og hjelpeapparatet kan nytte før eller i ein eventuell kritisk situasjon, eller ved tilbakefall.

Kontakt

Ålesund behandlingssenter Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesund

Kontakt Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesund

Oppmøtestad

Resepsjonen ved hovudinngangen.

En bygning med parkeringsplass

Ålesund behandlingssenter

Ålesund behandlingssenter

Vestmoa 27

Transport

Ålesund behandlingssenter ligg ca 5 minutts gange nordvest for bussterminalen på Moa. Gå mot Spjelkavik kyrkje. Det er for tida vegarbeid i området, det medfører alternativ tilkomst til behandlingsenteret. Sjå bilda under.

Et skjermbilde av et videospill
Kart
Bilde som viser kor du kan gå for å kome deg til Ålesund behandlingssenter.
Kart
Bilde som viser kor du kan køyre for å kome deg til Ålesund behandlingssenter. 

 

Praktisk informasjon

Besøkstid er alle dagar, unntatt onsdag, frå kl. 17.00-19.00.​ Ta kontakt med oss før besøket.

Kvardager:

Frukost 07: 45

Lunsj 12:00

Middag 15:30

Kvelds 19:30

 

Lørdag:

Frukost 09:30

Varm lunsj 14.30

Middag 19.00

 

Søndag:

Frukost 09:30

Middag 14.30

Kvelds 19.00

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Endre/avbestille time

Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe 70 17 13 62 mandag - fredag i tidsrommet 08.00 – 16.00. Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer.

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta