Faglig samarbeidsutval for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern)

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Barn og unge

Faglig samarbeidsutval for barn og unge har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​

Frå Helse Møre og Romsdal HF:
Jenny Raftevold Lyngstad (leiar faglig samarbeidsutval)
Avdelingssjef for psykisk helsevern for barn og unge
jenny.raftevold.lyngstad@helse-mr.no
 
Hilde Overå Amundsen Flø (sekretær)
Kontorkoordinator Psykisk helsevern for barn og unge
hilde.amundsen.flo@helse-mr.no
 
Kari Standal
Seksjonsleder BUP Volda, Klinikk psykisk helse og rus
 
Ann Helen Marøy Ulvestad
Seksjonsleiar habilitering barn og unge, Klinikk Ålesund sykehus
 
Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Hildegunn Ruste
Ledende helsesykepleier Sunndal kommune
 
Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Marita Jacobsen
Leder for helsesykepleiere, Hustadvika kommune
Sunnmøre regionråd - Søre
Norunn Kirkebø ​Elde
Kommuneoverlege Ulstein
 
Sunnmøre regionråd - Nordre
Lene Solheim (nestleiar faglig samarbeidsutval)​
Leiar barnevernstenesta, Ålesund
 
Fastlege/praksiskonsulent
Thilde Camilla Svela
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal
 
Brukerrepresentant kommune
Henriette Sortehaug, CP-foreningen
sortehaughenriette@gmail.com
 
Brukerrepresentant kommune, vara
Ingrid Helene Bolseth, Norges Blindeforbund
 
Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Janne Remøy Endresen
SAFO/NFU

Observatør
Malin Stømsholm Riise,
Ungdomsrådet i HMR

Neste møte 2023:

30. november - årskonferanse
14. desember - fysisk


F
or førespurnad til faglig samabeidsutval barn og unge, ta kontakt med:

Leiar: Jenny Raftevold Lyngstad
Avdelingssjef for psykisk helsevern for barn og unge
jenny.raftevold.lyngstad@helse-mr.no

Nestleiar: Lene Solheim
Leiar barnevernstenesta, Ålesund


Webinar Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge i Møre og Romsdal den 30. november 2023

Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.
Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav

Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar.
Les meir om Barneblikk
Barneblikk barna_RGB_nett.jpg
Sist oppdatert 18.12.2023