Utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Alle kommunene i fylket representert via sine regionråd og Helse Møre og Romsdal HF har etablert et samarbeidsprosjekt for å utrede samarbeid om døgnbasert rehabilitering på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal med utgangspunkt i situasjon og behov utrede innovative løsninger som kan gi effekt for pasient/bruker, samtidig som det er bærekraftig for kommuner og helseforetak. Dette inneberer at alle må tenke nytt og utnytte ressurspotensialet for å sikre god heilskapleg pasientbehandling og bærekraftig drift.

Rapport 2020: Utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF og dei tre regionråda i fylket har etablert eit samarbeidsprosjekt der ein i fellesskap skal greie ut modeller for tenestesamarbeid på tvers av tenestenivåa  for pasientar som treng døgnbasert rehabilitering i fylket. I dette ligg det å greie ut modellar for felles drift mellom aktuelle kommunar og Aure og Mork rehabiliteringssentre

Prosjektet er organisert med eigen prosjektleiar i 50% stilling, styringsgruppe og arbeidsgruppe.

Styringsgruppa består av:

Leiar: Rune Sjurgaard, Rådmann Volda kommune, representerer Sunnmøre regionråd
Britt Rakvåg Roald, ass rådmann nye Molde kommune, representerer Romsdal regionråd
Geir Nielsen, einingsleiar Helse og familetenester Aure kommune, representerer Orkidè regionråd
Camilla Almås, verksemdsleiar for aktivisering og velferd nye Ålesund kommune, representerer Sunnmøre regionråd
Helge Ristesund, spesialrådgivar, HMR, stab adm dir
Jorun Bøyum, klinikksjef klinikk for medisin og rehabilitering, HMR,
Lena Bjørge Waage, samhandlingssjef, seksjon for samhandling, fagavdelinga, HMR
Tore Jo Nilsen, seniorrådgivar, Helse Midt-Norge
Hilde Marie Kleiven, brukarrepresentant, Brukerutvalet HMR
Inger Nossen Sandvik, brukarrepresentant, Brukerutvalet HMR
Birgitte Ulstein Kvangarsnes, foretakstillitsvalgt Norsk Ergoterapeut Forbund

Arbeidsgruppa består av fagpersoner med brei kompetanse på rehabilitering:

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa: Bak fra venstre: Synnøve Melseth, Anita Nybø, Aud Bente Skar, Lisbeth Løvoll. Foran fra venstre: Gunn Faksvåg, Roger Kvalsvik, Bente Åsbø og Ingvild Kjeldberg


Arbeidsgruppa
​Navn​Stilling/funksjon​Arbeidssted​Representerer​E-post
​Synnøve Opsahl Melseth​Prosjektleder​Helse Møre og Romsdal HFsynnove.melseth@helse-mr.no
​Gunn Faksvåg​Ergoterapeut​Molde kommune​RORgunn.anita.faksvag@molde.kommune.no
​Lisbeth Løvoll​Ergoteraoeut/leder​Ålesund kommune​SRRlisbeth.lovoll@alesund.kommune.no
​Roger Kvalsvik​Fysioterapeut, seksjonsleder rehabilitering​Herøy kommune​SRRroger.kvalsvik@heroy.kommune.no
Trude Nordskag​Fysioterapeut ​Kristiansund kommune​Orkidètrude.nordskag@kristiansund.kommune.no
​Ingvild Kjeldsberg​Legespesialist i fysikalsk medisin og rehab, medisinsk faglig rådgiver​Seksjon for poliklinikk fysikalsk medisin, Helse Møre og Romsdal HF​HMRingvild.kjeldsberg@helse-mr.no
​Anita Nybø​Seksjonsleiar​Mork rehabiliteringssenter, Helse Møre og Romsdal HF​HMRanita.myklebust.nybo@helse-mr.no
​Aud Bente Skar​Seksjonsleiar​Aure rehabiliteringssenter, Helse Møre og Romsdal HF​HMRaud.bente.skar@helse-mr.no

​Andreas Nybrott Hals

​Praksiskonsulent

Samhandlingsavdelinga

​HMR

andreas.nybrott.hals@helse-mr.no


Arbeidsgruppe samarbeids-/driftsmodell
​Navn​Arbeidssted/organisasjon​Funksjon
​Roald Røsand​Kristiansund kommune (Orkidè)​Leder eiendomsdrift
​Oddvar Marøy​Ørsta kommune (SR)​Stabsleder tildeling og koordinering
​Anders Skipenes​Hustavika kommune (ROR)​Kommunalsjef
​Berit Lund​HMT​Controller
​Paul Martin Gystad​HMN​Rådgiver
​Fredrik Møller.Christensen​HMR​Rådgiver
​Reidun Flem Øye​HMR (Mork rehabiliteringssenter)​Tillitsvalgt (NFF)
​Hilde Leenen​HMR (Aure rehabiliteringssenter)​Tillitsvalgt (NSF)
​Sigrid Sandvik​Molde kommune​Tillitsvalgt (NFF)

​Doris Vågen

​HMR (Mork rehabiliteringssenter)

​Verneombud

Leder av gruppa er Fredrik Møller-Christensen. Han kan kontaktes på e-post: Fredrik.moller-christensen@helse-mr.no

Målgruppa for prosjektet er vaksne over 18 år som er i behov for døgnbasert rehabilitering, der rus, psykiatri og demens ikkje er hovudutfordringa.

  • Kartlegge det noverande samla døgntilbodet innan døgnbasert rehabilitering i fylket (inkludert private regionale tilbod).
  • Kartlegge og definere det samla behovet for døgnbaserte rehabiliteringstenester i Møre og Romsdal, inkludert betre avklaring av kva som er kommunal og kva som er spesialisert rehabilitering med fokus på heilskaplege pasientforløp.
  • Avklare framtidig organisering og lokalisering av døgntilbod innan spesialisert rehabilitering som ikkje treng ligge i sjukehus (eksklusiv private tilbod).
  • Avklare behovet for interkommunalt samarbeid innan rehabiliteringsfeltet.
  • Vurdere ulike former for samarbeid som t.d. etablering av felles tverrfagleg vurderingsteam.
  • Tilrå framtidig felles samarbeids- og driftsmodell (inkludert selskapsform, økonomi eigarforhold av eigedomar m.v.) for Aure og Mork rehabiliteringssenter der både helseføretaket og aktuelle kommunar deltek.
Mandat

Tidsplan

Tidsplan for samarbeidsprosjektet

Sist oppdatert 25.08.2022