Helsefellesskap Møre og Romsdal

LSU Molde og utskrivingsklare pasientar

Lokalt samarbeidsutval i Molde (LSU Molde) hadde nyleg sitt første møte i år der dei arbeidde med prosjektet som har mål om å redusere utskrivingsklare pasientar ved Molde sjukehus. Dette er eit av fem konkrete forbetringsprosjekt i regi av LSU Molde.

Publisert 30.01.2023
Sist oppdatert 31.01.2023
Forbetringsprosjekt LSU Molde
Kommunalsjef og leiar i LSU Molde Tanja Thalén og avdelingssjef sengepost og akuttmottak, samt nestleiar i LSU Molde Trude G. Solenes

​Forberingsprosjekt i LSU Molde

Eit av dei fem konkrete forbetringsprosjekta i regi av Lokalt samarbeidsutvalg Molde (LSU Molde) har mål om å redusere antall utskrivningsklare pasientar ved Molde sjukehus. Under årets første møte i LSU Molde den 25. januar 2023 presenterte Tanja Thalén (Molde kommune) og Trude Gudbrandsen Solenes (Molde sjukehus) status for arbeidet. Dette etter at kommunene i Romsdal i et par månedar har registrert årsakene til alle liggedøgn for utskrivningsklare pasientar.
 
Thalén kommenterte statistikken, og at denne dannar eit godt og faktabasert grunnlag for å kunne iverksette målretta tiltak både i kommunene og ved sjukehuset.
 
I møte vart det beslutta å videreføre kartlegningsperioda fram til LSU Molde sitt samarbeidsseminar 9. juni. Her vil utskrivningsklare pasientar vere eit av hovdtema.


Meir om helsefellesskap Møre og Romsdal

Etablering av helsefelleskap skal vere med å sikre prioritering av tenester til dei pasientane som treng det mest. Helsefellesskapa skal særskilt prioritere tenester til fire pasientgrupper: born og unge, personar med alvorlege psykiske lidingar og rusavhengige, skrøpelege eldre og personar med fleire kroniske lidingar. 

Illustrasjon struktur helsefellesskap

Over ser du illustrasjon over strukturen i Helsefellesskap Møre og Romsdal fordelt på tre ulike nivå. På nedste nivået (nivå 3 i helsefellesskap) har ein 12 ulike faglege samarbeidsutval innanfor ulike fagfelt samt 4 lokale samarbeidsutval rundt kvart av sjukehusa i fylket. 

Du finn informasjon om alle ulike utval, medlemar, referat, handlingsplanar inkludert noværande samarbeidsavtale på nettsidene til Helsefellesskap Møre og Romsdal

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket. Her finn du partnarskapsmøtet, strategisk samarbeidsutval, lokale samarbeidsutval og 12 faglege samarbeidsutval.
Gå til Helsefellesskap Møre og Romsdal
Illustrasjonsbilde puslebrikker