Helsefellesskap Møre og Romsdal

Etablering av helsefelleskap skal vere med å sikre prioritering av tenester til dei pasientane som treng det mest. Helsefellesskapa skal særskilt prioritere tenester til fire pasientgrupper: barn og unge, personar med alvorlege psykiske lidingar og rusavhengige, skrøpelege eldre og personar med fleire kroniske lidingar.

Helsefellesskap - oversikt
Struktur Helsefellesskap Møre og Romsdal

Helsefellesskap Møre og Romsdal er ei vidareutvikling av samarbeidsavtalen og samarbeidsstrukturen mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunane i fylket med verknad frå 2021. Prinsippa bygger på avtale om helsefellesskap som blei inngått mellom regjeringa og KS hausten 2019. Det er ei forventing om å utvikle samarbeidet til partnarskap for å nå mål om meir samanheng og berekraft i helsetenestene.
Samarbeidsavtale og retningslinjer

Informasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegar

Samhandlingsnytt

 • Mor med barn i en sofa
  17. januar 2024
  Pasient- og pårørandeopplæring for våren 2024

  Visste du at Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs- og gruppetilbod for brukarar, pasientar og pårørande?

 • Et par menn som ser på en bok
  21. desember 2023
  Praksiskonsulentordninga skiftar namn til Samarbeidsordning for spesialisthelsetenesta og fastlegane

  Det har vore ei nasjonal evaluering av praksiskonsulentordninga. Ei av endringane som følgje av dette er at praksiskonsulentordninga skiftar namn til samarbeidsordning for spesialisthelsetenesta og fastlegane frå og med 01.01.24. Praksiskonsulentar blir frå nyttår kalla samhandlingslegar.

 • En person som holder en presentasjon
  18. desember 2023
  "Råbra" av Vanylven kommune

  Ved møte i Lokalt samarbeidsutval ved Volda sjukehusområde (LSU Volda) i november fekk Vanylven kommune ved kommuneoverlege Cecilie Lillejord Oppedal overrekt eit råbrakort fordi dei har medverka på ein positiv måte som fortener merksemd.

Sist oppdatert 29.06.2023