Revidert samarbeidsavtale er ferdigstilt

Revidert samarbeidsavtale mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal er no ferdigstilt.

Publisert 08.01.2021
Tekst, brev
Revidert samarbeidsavtale mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal er no ferdigstilt.

Ei av hovudendringane er revidert samarbeidsstruktur etter prinsipp om avtale om helsefellesskap som vart inngått mellom regjeringa og KS. 

Organisering av helsefellesskap i Møre og Romsdal

Formålet er å utvikle samanhengande og berekraftige helse- og omsorgstenester til pasientar og brukarar som har behov for helsehjelp både frå kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Ein viktig føresetnad for dette er at vi evnar å gå frå partar til partnarskap og dette må ligge til grunn for samarbeidet på alle nivå i strukturen, overordna, strategisk og fagleg. 

Revisjonsarbeidet 

Revisjonsarbeidet har hatt stor interesse, både i kommunane, helseføretaket, brukarar og andre interesseorganisasjonar og det har kome mange og gode innspel med mål om utvikling og forbetring av gjeldande avtaleverk og samarbeidsstruktur. 

Ein har i revisjonen hatt særleg fokus på å tydeliggjere strukturen, hensiktsmessig representasjon, klare mandat og effektiv kommunikasjonsflyt mellom dei ulike samarbeidsfora. Frå overordna prioritering og forankring må strukturen evne å konkretisere dette i endra praksis som gir verdi for pasientane, brukarane, tilsette og samtidig god ressursbruk.  Revisjonen har bidrege til forenkla avtaleverket og ein vidareutvikla samarbeidsstruktur, men som vil ha behov for å prøvast ut, evaluerast og ev. justerast i framtidige reforhandlingsprosessar. 

Lenker

Revidert samarbeidsavtale kan ein lese her
Informasjon om revisjonen og høyring kan ein lese her