Kva synest pasientar og pårørande om Palliativ plan?

Det å ha ein palliativ plan kan vere med å skape tryggleik for deg og dine og for dei som skal hjelpe deg. Her finn du ofte stilte spørsmål og pasientsitat.

Publisert 23.05.2018
Sist oppdatert 03.08.2023

​​Ofte stilte spørsmål

Opnar for​​ gode samtalar

Utarbeiding av palliativ plan gir moglegheit til å tenke på kva som er viktig for no og i tida framover. Gjennom arbeidet med palliativ plan opplev mange at det opnar opp for gode samtalar med sine næraste og ei felles forståing av kva som er best både for deg og dine, kva ein kan forvente framover og kva som kan gjerast om utfordringar dukkar opp. 

Eg hadde aldri høyrt om palliativ plan, men eg synes det var en god idé. Eg vart uroa på grunn av helsa mi, og trudde at viss eg blir dårlegare no, må familien min svare på mine vegne på alle spørsmål, og dei veit ikkje kva dei skal gjere. Barna mine syntes det var vanskeleg å snakke om ein palliativ plan. Eg forklarte dei at dei kanskje måtte ta avgjerdsler på mine vegne, derfor måtte dei få vete kva som var viktig for meg. No er dei glade for at eg har planen.

Pasient

Følgjer deg der du er

Ein palliativ plan startar ofte med samtalar (forhåndssamtaler) mellom deg og din fastlege og/eller sjukepleiar. Her kan ein bli einige om nøkkelpunkta og eventuelle ønske som skrivast i planen. Planen følgjer deg der du er, og sikrar at nødvendig informasjon kjem godt fram. Planen kan endrast etter som sjukdommen og situasjonen din endrar seg.

Mora mi vart etter kvart sjukare, men vi kjente oss trygge. Tenk at personalet hadde ein plan på kva dei skulle gjere om utfordringar dukka opp. Dette var godt for oss og for mor. At planen vart laga tideleg gjorde at mor kunne få seie kva som var viktig for henne.

Pårørande

Viktig informasjon samla på ein plass

Mange kan vere litt skeptiske til kva ein palliativ plan er med det same, men opplev etter kvart at det er godt at den viktige informasjonen som gjeld seg sjølv er samla på ein plass. Det kan vere slitsamt å heile tida skulle gjenta dette til nye involverte.

Nokre pasientar har ein skriftleg kopi av planen sin heime, andre ønsker ikkje dette. Planen skal likevel følge deg der du er. Det er sjukepleier og lege som har ansvaret for å sende planen dit du får medisinsk hjelp. 

Dei som gir meg medisinsk behandling har tilgang til planen min – anten eg er på legekontor, på sjukehus eller sjukeheim. Viss dei treng det, kan dei trykke på ein knapp og den kjem opp. Den kan endrast når det er behov for det.

Pasient

Ønsker du ein palliativ plan?

Om du ønsker å ha ein palliativ plan, ta kontakt med fastlegen din, tilsynslege (på sjukeheim) eller med sjukepleiaren din i kommunen. Ved behov for rettleiing/rådgiving kan helsepersonell ta kontakt med eit av dei palliative teama i fylket.

Palliativ plan

Det å ha ein palliativ plan kan vere med å skape tryggleik for deg og dine, og for dei som skal hjelpe deg.
Les meir om palliativ plan
Tusenfryd