Illustrasjonsbilde frå colorbox

Palliativ plan

Her finn du alt om forhåndssamtalar og palliativ plan

Ordet palliasjon kan enklast forklarast med lindrande behandling og omsorg. Forsking viser at det å få tilbod om palliasjon tideleg, kan vere med å auke levetid og livskvalitet.

Palliativ plan er eit dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at den som er sjuk og familien kan oppleve tryggleik og best mogeleg livskvalitet. Målet er å vere i forkant av ulike utfordringar, bidra til eit meiningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg. Internasjonalt blir prosessen og kommunikasjon rundt ein palliativ plan kalla Advance Care Planning (ACP).

​Planen er felles for pasienten, pårørande og helsepersonell, og blir til gjennom dialog og førebuande samtalar (forhåndssamtale). Den skal følgje pasienten der han/ho er, om det er heime, på institusjon eller på sjukehus. Nokre har planen over fleire år, andre har den i ei kortare periode.

Brosjyre 2022 - Palliativ plan/ forhåndssamtale (pdf)

 
Det er ein stor lettelse å ha fått min palliative plan og å vete at legane og sjukepleiarane tar omsyn til mine ønske
Pasient

Relaterte nyheiter

 • En mann som smiler til kameraet
  10. juli 2023
  Presenterte resultat frå implementering av Palliativ plan på internasjonal konferanse for palliasjon

  Resultata viser at Forhåndssamtaler og Palliativ plan i kommunane hjelper kreftpasientar i Møre og Romsdal å vere lenger i heimen og aukar talet pasientar som døyr heime.

 • Palliasjon
  15. september 2022
  Palliasjon på agendaen

  Den nasjonale konferansen i Palliasjon går i desse dagar av stabelen i Molde med over 650 deltakarar frå heile landet. Fagpersonar i Møre og Romsdal er med å arrangere konferansen. 

 • Bilde frå filminnspelinga heime hos pasienten.
  26. oktober 2021
  Film med fokus på palliasjon og demens

  Ny film om palliativ plan for menneske med demenssjukdom viser visjonen for eit møte mellom pasient og helsepersonell. Filmen gir eit bilde av kor viktig det er å kome tidleg i gang med palliativ plan.  

Sist oppdatert 22.08.2023