Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Den multisjuke eldre pasienten skal få kvalitativt gode og likeverdige helsetenester i Møre og Romsdal med fokus på pasienten sine behov og ressursar. Det er eit mål at pasienten skal kunne oppleve  meistring, tryggleik og eigarskap til eiga behandling og  oppfølging.

Illustrasjonsbilde, eldre multisjuke Ola og Olaug.

Arbeidet med pasientforløp for den eldre multisjuke pasient starta opp i 2016. Handlingsplanen med tiltaksplan for å understøtte iverksettinga av «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» er rullert og oppdatert, og ny handlingsplan er vedtatt i 2022, utarbeida av Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjon

Arbeidet med pasientforløpet kan også forståast som ei satsing der ein tilstrebar å iverksette ein standardisert arbeidsmetodikk som skal styrke og sikre heilskapen i møte mellom pasient/brukar og helsetenestene. Satsinga har også betydning for korleis systema vil vere førebudd til å bruke Helseplattforma som kommunikasjonsplattform når den kjem på plass.

To tema er særleg løfta fram i handlingsplanen:

Brukarmedverknad har kome tydeleg på dagsorden, der ein med utgangspunkt i samtala om «Kva er viktig for deg?»  vonar å styrke pasientane si involvering, eigerskap og meistring i høve eigne helseutfordringar. Denne form for samtale kan representere ei endring i synet på pasientrolla. Det at pasienten/brukaren skal vere med å bestemme i høve eiga oppfølging og behandling med utgangpunkt i sine preferanser, kan vere sjølsagt for mange helsearbeidere. Men det er og slik at denne tilnærminga representerar ei endring av arbeidsform og tenkning for ein del helsepersonell. Satsinga inneber i stor grad å arbeide med haldningar,  kultur og  tradisjon. Målet om «Pasienten si helseteneste» krev at ein som helsearbeider er kjend med og  så langt det er muleg tek utgangspunkt i kva pasienten/brukaren vurderar som viktig i høve eiga behandling og oppfølging. Temaet skal ha særleg fokus i denne planperioda.

Det andre temaet er knytt til å dempe behov for innlegging/reinnlegging i sjukehus mellom anna ved å auke observasjonskompetansen både i sjukeheimar, heimeteneste og sjukehus slik at ein kan oppdage forverring av sjukdom i ei tidleg fase. Gjennom å nytte same verktøy på begge nivå, so blir det brukt eit felles språk for klinisk vurdering av pasientane. Ved å oppdage forverring av helsetilstand tidlig, så kan ein stanse sjukdomsutvikling og forhindre behov for innlegging/reinnlegging i sjukehus. Ein kan på dette viset førebygge funksjonsfall, noko som er særs viktig når det gjeld livskvalitet hjå den enkelte og behov for helsetenester. 

Det felles planverktøyet «Palliativ plan» er eit døme på plan som kan vere godt egna i høve eldre pasientar med alvorlig kronisk sjukdom som demens, kreft, kols og hjartesvikt.

Vi vonar at vi ved felles innsats skal kome eit godt stykke vidare i inneverande planperiode  i høve denne store samhandlingssatsinga.

Handlingsplan for Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal for 2019

Det er eit stort engasjement for pasientane i sjukehusa våre. Kvart å arrangerer Helse Møre og Romsdal «Kva er viktig for deg?» - dagen

I 2019 var bodskapen retta mot at helsepersonel forstår kva som er viktig for den enkelte pasient. I år vart det delt ut buttons til tilsette med bodskap om at alle skal stille spørsmål og lytte til kva som er viktig for den enkelte pasient.

I Kristiansund var dagen markert med stand utanfor personalkantina og besøk på avdelingane.
Ass.seksjonsleder Linda Sæterøy på Medisinsk Sengepost ved Kristiansund sjukehus fortel at dei gav dei tilsette ei anledning til å stoppe opp og tenke ekstra over korleis vi lytter, kven vi lytter for og kva vi gjer med svaret vi får. Som til dømes å dokumentere dette i den elektroniske pasientjournalen, og gi informasjonen vidare til kommunen ved overføring av pasient.

Kreftpoliklinikken valgte i tillegg også fokusere direkte på pasienten og deira pårørande. Dei hadde difor laga eit tre der pasientane og pårørande kunne skrive opp kva som var viktig for dei, og så henge svaret på treet.

"Kva er viktig for deg"-dagen vart fyrste gong arrangert i Norge i 2014.


Sist oppdatert 25.04.2024