Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjon

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Eldre hender

​Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakarar og palliasjon ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​​

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Yngve Seljeseth​
Seksjonsoverlege geriatri, Klinikk Ålesund sjukehus
Yngve.Muller.Seljeseth@helse-mr.no​

Therese Heggedal Moltudal​
Seksjonsleiar medisinsk avdeling, Klinikk Volda sjukehus
Therese.Heggedal.Moltudal@helse-mr.no

Bardo Driller (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Overlege anestesiologi Molde sjukehus, Klinikk SNR
Bardo.Driller@helse-mr.no

Gudrun Karlsen
Seksjonsleiar kirurgisk/ ortopedisk sengepost, Klinikk SNR
Gudrun.Johannessen.Karlsen@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Jeanette-Kristin Størseth
Utviklingssenter hjemmeteneste og sykehjem (USHT), Kristiansund kommune
Jeanette.Storseth@kristiansund.kommune.no

Vara Nordmøre IPR: Anett Ranes (Surnadal kommune)

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Thomas Rakvåg
Kommuneoverlege, Aukra kommune
thomas.rakvaag@aukra.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Ingeborg Mork Håskjold
Seksjonsleiar heimebaserte tenester, Volda kommune
ingeborg.haskjold@volda.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Tanja Alme (leiar faglig samarbeidsutval)
Leiar for prosjektet palliativ plan, kreftkoordinator Sula kommune 
Tanja.Alme@sula.kommune.no

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Nybrott Hals
F​astlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no

Brukerrepresentant kommune
Elias Waaler Kristiansen 
Norsk Revmatikerforbund (NRF)
eliaswaaler@gmail.com​

Brukerrepresentant HMR
Daniel Ask
​Kreftforeningen
danask@online.no


Kommande møte: Hausten 2023

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjon ta kontakt med:

Leiar: Tanja Alme
Leiar for prosjektet palliativ plan, kreftkoordinator Sula kommune 
E-post: Tanja.Alme@sula.kommune.no

Nestleiar: Bardo Driller
Overlege anestesiologi Molde sjukehus, Klinikk SNR
E-post: Bardo.Driller@helse-mr.no

Palliativ plan

Det å ha ein palliativ plan kan vere med å skape tryggleik for deg og dine, og for dei som skal hjelpe deg.
Les meir om palliativ plan
Ei hand å halde i
Sist oppdatert 30.05.2023