Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Kliniske studiar

I 2022 har Helse Møre og Romsdal vore med på 49 kliniske behandlingsstudiar.  På tvers av disse har helseføretaket inkludert 670 ulike pasientar.

Den offisielle rapporteringa av kliniske behandlingsstudiar i 2022 finn du her.

Den fullstendige rapporten vil bli inkludert når den er ferdigstilt.

Grafane under viser førebelse tal på aktive kliniske behandlingsstudiar knytt til HMR i 2022, aktive studiar med rekruttering, og tal på pasientar inkludert på tvers av studiane.​

Året 2022 hadde ei betydelig auking i rekrutterte pasientar i kliniske studiar, med heile 670 pasientar samanlikna med 2021 sine 388.

Figur 1: Kliniske behandlingsstudiar knytt til Helse Møre og Romsdal i 2022

 

1

 

 

Delfigur 1 syner totalt tal på studiar, aktivt rekrutterande studiar, og tal på rekrutterte pasientar. Delfigur 2 viser bakgrunnsinformasjon. Delfigur 3 syner type intervensjon.

Figur 2: Data knytt til kliniske behandlingsstudiar i periode 2019-21

 

2

 ​                                         

3

 

 

 

Tilbake til Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse.​

 

Sist oppdatert 04.04.2024