Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i kreftsjukdommar i Helse Møre og Romsdal

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal omfattar sengepost, poliklinikk og stråleterapieining ved Ålesund sjukehus, samt poliklinikkar ved Volda, Molde og Kristiansund sjukehus. Alle sjukehusa har også eit palliativt team knytt til seg, som er kreftavdelinga si forlenga arm til kommunane.

Utsikt frå sengeposten i Ålesund.

Utsikt frå sengeposten i Ålesund.


Som lege i spesialisering vil du hovudsakelig jobbe på sengepost, poliklinikk og stråleterapieininga ved Ålesund sjukehus. Her inngår også vaktar ved sengeposten som per no er 8-delt. Det kan bli enkelte dagar med poliklinikk i Volda og Molde, men då med spesialist til stades.

For å gjennomføre spesialistutdanninga krevjast  teneste ved medisinsk avdeling for å oppfylle læringsmål knytt til indremedisin. Denne tenesta kan gjennomførast i Ålesund, eller på andre sjukehus som kan gi ei utdanning som tilfredsstiller dei aktuelle læringsmåla i Kompetanseportalen. 

Nokre av dei onkologiske læringsmåla vert ikkje dekt i Ålesund og må oppnåast gjennom teneste ved universitetssjukehus. 

​Spesialisering i kreftsjukdommar ved Ålesund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 23.05.2023