Statsbudsjett 2018 og SNR

Regjeringa la i dag fram statsbudsjettet for 2018, der lån til å starte bygginga av SNR er eit av fleire foreslåtte tiltak i Møre og Romsdal.

Publisert 12.10.2017
Kart

​I forslaget står det følgjande:

"Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 3 554 millioner kroner til bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal som skal erstatte sykehusene i Molde og Kristiansund. Det nye sykehuset skal inneholde nytt felles akuttsykehus på Hjelset og et distriktmedisinsk senter med dagkirurgisk tilbud i Kristiansund."

Lenke til statsbudsjett og fylkesvis oversikt over tiltak.

Den totale låneramma for prosjektet er på ca. 3,5 mrd. kroner (2018-kroner). I tillegg kjem eigenkapital og lån frå HMN. Den totale investeringa er berekna til 4,3 mrd. (2015-kroner), noko som også inkluderer 200 millionar som er sett av til tiltak i utviklingsplanen.

Les også Solberg lovar pengar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.