Foreslår samlokalisering av rehabiliteringstjenestene på Mork og Ålesund

Bakgrunnen er et svært stramt budsjett, og ikke tilstrekkelig med investeringsmidler for å håndtere det betydelige vedlikeholdsetterslepet ved Mork.

Publisert 14.12.2022
Adm.dir Øyvind Bakke

2023 blir et svært krevende år for Helse Møre og Romsdal. Det gjenspeiles i budsjettforslaget som ble lagt fram under onsdagens styremøte som senere vil bli konkretisert ytterligere i februar 2023. Kostnadsnivået har gjennom høsten vært stigende, som gjør at omstillingsbehovet er vesentlig større enn forespeilet i langtidsbudsjettet.

Mork rehabiliteringssenter har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og ifølge en rapport fra Multiconsult vil det kreve en investering på minimum 70 - 75 MNOK for å utbedre mangler. Dette innebærer blant annet brannsikringstiltak, sprinklersentral, renovering av basseng og fasader. ​​​​​​​

I desember 2021 vedtok styret i foretaket å avhende bygget på Mork. Planen da var å flytte de spesialiserte rehabiliteringstjenestene i tilknytning til sjukehuset i Volda, hvor det psykiatriske døgntilbudet nå er lokalisert. Den psykiatriske døgnseksjonen skulle så samlokaliseres med ambulant virksomhet i Volda. 

Med den krevende økonomiske situasjonen helseforetaket nå står i, lar ikke dette seg gjøre, ifølge adm.dir.

​​​​​​​​​​​​​​- Helse Midt vil ikke godkjenne hverken lån eller finansiell leasing til nybygg i Volda. Derfor lar ikke planen om å flytte Mork inn i lokalene som nå huser det psykiatriske døgntilbudet seg gjøre. En følge av dette blir å samlokalisere tilbudet innen spesialisert rehabilitering til Ålesund sjukehus, som har det største fagmiljøet innen fagområdet i dag, sier adm.dir Øyvind Bakke. 

Mork rehabiliteringssenter har 18 senger per i dag. Samlokaliseringen til  fysikalsk medisinsk seksjon i Ålesund sjukehus vil medføre en mindre investeringskostnad i arealmessige ombygginger.

- Mange i fylket har et nært forhold til Mork som institusjon og det gode fagmiljøet vi har der. For oss er det nå viktig å ivareta de ansatte på en best mulig måte og sikre gode rehabiliteringstjenester i Ålesund til befolkningen i hele fylket i tiden framover, sier Bakke. 

Forslaget vil bli behandlet på styremøtet i februar 2023.