På lag med deg for helsa di

Om oss

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

Kontakt oss

Helse Møre og Romsdal har om lag 6 400 tilsette og leverer tenester til om lag 268 000 innbyggjarar i Møre og Romsdal. Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus og fleire mindre institusjonar. Budsjettet for 2023 er på 7,4 milliardar kroner.

Visj​​on

Vår visjon er å vere på lag med deg for helsa di.

Verd​iar

Kjerneverdiane våre er tryggleik, respekt og kvalitet

Det betyr at vi skal:

 • Vise ansvar og respekt for pasienten
 • Vere oppdatert og framtidsretta, og stille høge krav til kvalitet på tenestene våre
 • Vere nær og engasjert, og la openhet prege dialogar og samarbeid

M​ål

Helse Møre og Romsdal skal vidareutvikle seg for å møte framtidas utfordringar, og vi skal sikre likeverdige tenester med god kvalitet tilpassa pasientane sine behov innanfor dei rammene vi har fått.


Befolkingstal i Helse Midt-Norge (2023)

 • Midt-Norge: 746 835
 • Møre og Romsdal: 268 365
 • Trøndelag: 478 470

Administrerande direktør Olav Lødemel

Her finn du oversikt over leiargruppa i Helse Møre og Romsdal.
Leiinga ved Helse Møre og Romsdal
En mann som står foran en bygning

Organisasjonskart

Organisasjonskart Helse Møre og Romsdal HF, oppdatert 01.12.2023.

Hovudverneombod/føretaksverneombod Inger Ann Synnes Kjerstad
inger.ann.synnes.kjerstad@helse-mr.no 

Spesialisthelsetenesta forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet, og har eit særskilt ansvar for å forvalte desse ressursane på ein bærekraftig måte.

Staten stiller gjennom Eierskapsmeldingen St.6 (2022-2023), krav og forventninger til at statlig eide virksomheter er ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet. Statens mål som eier er at virksomheter i spesialisthelsetjenesten drifter bærekraftig og har mest mulig effektiv oppnåelse av helsepolitiske mål. Eierskapsmeldingen inkluderer ambisjoner, mål og strategier innen sosiale forhold, miljøforhold og økonomiske forhold. 

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og etter planen stå ferdig i 2024. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil bestå av eit nytt akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenestetilbodet i eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Nytt sjukehus SNR

Fram til 2026 vil det foregå ei rekkje utbyggingar ved Ålesund sjukehus knytt til AIO-prosjektet (akutt, intensiv og operasjon) samt fleire følgeprosjekt som ny hovudadkomst, ny hovudinngang og ombygging av hovudvestibylen .  

Nettside for prosjektet er under etablering. 

Konseptrapporten kan du lese her

Helse Møre og Romsdal skal redusere sitt miljøavtrykk ved å levere tenester av høg kvalitet, utan skade og unødig ressursbruk.

Grønt sjukehus

Alle styrande dokument for Helse Møre og Romsdal er lagt ut i styreadministrasjonen for Helse Midt-Noreg.  
Styrande dokument for Helse Møre og RomsdalHøyr på Helsedigg, ein podkast frå Helse Møre og Romsdal

Behandlarar, forskarar, pasientar og pårørande deler kunnskap, tips og råd.
Lytt til Helsedigg
Illustrasjonsbilde Helsedigg. Mikrofon med hovudtelefonar.

Nyheiter

 • Grafisk brukergrensesnitt
  4. desember 2023
  Følg styremøtet torsdag 7. desember

  Ekstraordinært Styremøtet - Innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal.

 • En mann som står foran en bygning
  4. desember 2023
  Tilrår å utsette innføringa av Helseplattformen

  Administrerande direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal tilrår å utsette innføringa av Helseplattformen slik løysinga framstår i dag. Dette kjem fram i sakspapira til styremøtet 7. desember.

 • En gutt på fotballbanen
  1. desember 2023
  Film om spirometri heime for barn og ungdom

  – Å ta målingane sjølv går ganske greit, fortel Jakob Garshol, som brukar spirometer heime. Lege Aleksander Ødven seier at heimespirometri gir eit bedre grunnlag for behandling og diagnostikk.

Sist oppdatert 01.09.2023