Stor interesse for bygging av ny hovudinngang

I slutten av april skal Helse Møre og Romsdal velge entreprenør for bygginga av ny hovudinngang ved Ålesund sjukehus. Interessa for prosjektet er stor og fleire entreprenørar møtte opp til synfaringa på tampen av vinterferieveka.

Publisert 28.02.2023
Sist oppdatert 18.04.2023
En mann og et barn som går utenfor en bygning

Foreløpig arkitektskisse av den nye hovudinngangen. Tilbygget er planlagt ved inngangen til sjukehusapoteket, og saman med nytt kollektivpunkt, universell tilkomst og endra kjøremønster så vil det gi pasientar og besøkande betre tilgang til sjukehuset.


Ny hovudinngang er eit delprosjekt knytt til den store utbygginga av akutt, intensiv og operasjon (AIO) ved Ålesund sjukehus. Å ferdigstille hovudinngangen er ei forutsetning for å kunne gå i gang med det større AIO-prosjektet.

Den nye hovudinngangen omfatter bygging av omtrent 240 kvadratmeter med ny bygningsmasse mot nord, samt mindre endringar av planløysingar i tilknytta areal i sjukehuset. Etableringa av ny hovudinngang vil gje ein betre flyt i sjukehuset og enklare tilkomst for brukarar.
- Etter utlysinga av tilbodskonkurransen har vi fått fleire interessentar, og det tyder på at dette er eit spennande prosjekt for mange entreprenørar, seier prosjektleiar Frank Hide frå Sykehusbygg, som er engasjert av helseføretaket for å leie prosjektet.

Arbeidet med ny hovudinngang er nært knytta opp mot etableringa av eit nytt kollektivpunkt på Borgundvegen nord for sjukehuset, planlagt parkeringshus og utomhusområdet. Tilsaman skal desse prosjekta sørge for universell tilkomst til sjukehuset for pasientar og besøkande.
- For at vi skal få satt i gang AIO hovudprosjektet, så må desse prosjekta gjennomførast. Flyttinga av hovudinngangen frå sør til nord vil gi plass til eit PET/Spect senter og poliklinikkar der hovudinngangen er i dag, og dermed vil ein også kunne gå i gang med bygginga knytt til akutt, intensiv og operasjon, seier Frank Hide.

En gruppe mennesker i oransje vester står utenfor en bygning

Prosjektleiar Frank Hide (t.v) leia synfaringa for nokre av entreprenørane som er interessert i å legge inn tilbod på den nye hovudinngangen.Den nye hovudinngangen er planlagt ferdigstilt i april 2024.

​Delprosjekta hovudinngang og adkomst blir finansiert gjennom opparbeidd eigenkapital i helseføretaket, medan AIO-hovudprosjektet er avhengig av statleg lånegaranti før ein kan fortsette planlegging og gjennomføring, etter at forprosjektet er ferdig i juni. Dersom ein skal unngå ytterlegare forseinkingar i prosjektet er ein avhengig av lånegaranti i revidert nasjonalbudsjett til våren.