GFR (CKD-EPI)

​Pt-eGFR (CKD-EPI)


Referanseområde

Ikke oppgitt

Indikasjoner

  • Vurdering av nyrefunksjonen, herunder tidlig nyresvikt.
  • Gradering av nyrefunksjonen.


Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum eller Li-Heparin plasma for bestemmelse av PS-Kreatinin.
 

Tolking

Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) er et mål for nyrenes filtrasjonskapasitet og dermed et mål for intakt nyremasse. En redusert GFR tyder på kronisk nyresykdom. En normal kreatinin-konsentrasjon i plasma utelukker ikke en redusert GFR, fordi kreatinin i plasma kan være normal selv om GFR er lett redusert («kreatinin-blindt område»). Ved sterk redusert filtrasjonskapasitet korrelerer kreatinin-konsentrasjon i plasma med GFR.
 
Istedenfor å måle GFR med eksogene markører estimeres GFR gjerne med hjelp av matematiske formler.
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)-formelen ble mye brukt for å estimere GFR. MDRD-formelen ble utviklet i et pasientkollektiv som bestod av kronisk nyresyke pasienter. Ved bruk av formelen hos pasienter med forventet GFR >60 ml/min/1,73m2blir GFR systematisk underestimert, noe som kan medføre feil klassifisering av pasienten i henhold til stadium av nyresvikt og assosiert mortalitetsrisiko samt kardiovaskulær risiko. Dette har medført til utvikling av CKD-EPI-formelen (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration) i 20091. CKD-EPI-formelen estimerer GFR mer korrekt enn MDRD-formelen, spesielt ved GFR over 60 ml/min/1,73m2. I motsetning til MDRD-formelen kan CKD-EPI-formelen derfor brukes hos personer med målt GFR >60 ml/min/1,73m2.
Ved kronisk nyresvikt klassifiserer CKD-EPI-formelen nyrefunksjonen mer korrekt med hensyn til stadium basert på KDOQI-retningslinjer2
 
 
Estimert GFR (eGFR) etter CKD-EPI-formelen tar kun begrenset hensyn til pasientens etnisk bakgrunn. Hos pasienter med svart hudfarge må eGFR korrigeres med en faktor på 1,15. For personer over 70 år er formelen kun begrenset validert.
 
Resultatet tolkes sammen med andre nyreundersøkelser i henhold til gradering av nyrefunksjon3:

Gradering av nyresykdom basert på GFR [ml/min/1,73m2]:

​StadiumNyrefunksjon​GFR​Skademarkør
Stadium 1​​Nyreskade​GFR
> 90
​+  skademarkør
​Stadium 2​Lett nedsatt nyrefunksjon​GFR
60-90
​+  skademarkør
​Stadium 3​Moderat nedsatt nyrefunskjon​GFR
30-60
​+/-skademarkør
​Stadium 4​Alvorlig nedsatt nyrefunskjon​GFR
15-30
​+/-skademarkør
​Stadium 5​(Terminal) nyresvikt​GFR <15​+/-skademarkør

[1] Levey AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 2009;150:604-612.
[2] KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Am J Kidney Dis 2002;39;S1-266 (suppl. 1).
[3] Levey AS, Eckardt KU, Tsukamoto Y et al. Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int 2005; 67: 2089–100.

Sist oppdatert 24.02.2021