Ny rettleiar

Samarbeid om tenester til born, unge og deira familiar

Ny nasjonal rettleiar for samarbeid om tenester til barn, unge og deira familiar er publisert. Den tek utgangspunkt i nye lovendringar frå august 2022.

Publisert 19.09.2022
Barn illustrasjon

​Rettlei​aren omhandlar mellom anna nye føresegner om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Målgruppa for rettleiaren er alle som er involvert i tenester og oppfølging av barn, unge og familier samt barn, unge og deira familier sjølve.

Målet med rettleiaren er å forklare bestemmingane nærare, tydlegere ansvar, gi rettleiing i korleis pliktene kan ivaretakast og vere eit praktisk verktøy for implementering.

Klikk her for å lese "Veileder: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" (Helsedirektoratet)


Rettleiaren er utarbeida av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.
Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav

​​
Du kan finne meir om individuell plan og barnekoordinator på Helse Møre og Romsdal sine sider: Samhandling - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)