DPS poliklinikk Kristiansund

Poliklinikk psykisk helsevern DPS Kristiansund – «Solhagen» er lokalisert på Nordlandet i Kristiansund, og er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Et distriktsteam er lokalisert på Liabø i Heim kommune. Poliklinikken har bred tverrfaglig kompetanse bestående av bl.a. overleger, leger, psykologer/psykologspesialister. I tillegge er det også ansatte med 3-årig høgskoleutdanning innen helse og sosialfag med ulike relevante videreutdanninger rettet mot behandling av psykiske lidelser, psykomotoriske fysioterapeuter og helsesekretærer.

For å kunne benytte behandlingstilbudet kreves henvisning fra hovedsakelig din fastlege. Henvisningen vurderes av poliklinikkens inntaksteam innen 10 dager etter mottatt henvisning. Personer over 18 år med akutt behov for psykisk helsehjelp, kan kontakte «Ambulant akutteam» eller legevakt i ø-hjelpstilfeller: Ambulant akutteam sin nettside


Behandlingstilbud
Poliklinikken tilbyr et bredt spekter av terapiformer og pasientkurs, både individuelt og i grupper. Blant annet har poliklinikken kompetanse innen psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, traumebehandling, korttids- og langtids gruppebehandling og medikamentell behandling. Behandlingsopplegg blir individuelt tilpasset, basert på utredning og henvisningsbakgrunn.
Individuelle tilbud:
• Utredning
• Samtaleterapi
• Psykomotorisk fysioterapi
• Medikamentell behandling
• Samarbeid med andre relevante instanser

Kurs og gruppebehandlingstilbud:
Noen grupper går kontinuerlig, mens andre settes opp etter behov. Ofte gis en kombinasjon av individuell og gruppebehandling.

Psykoterapigruppe – langtids (18 mnd, ukentlig):
Målgruppe: Alle som har utfordringer med å regulere følelser til andre og seg selv kan vurderes for gruppen.
Innhold: Gjennom å dele personlige erfaringer, tanker og følelser med hverandre, avdekkes gradvis de problemer den enkelte strever med. Gjennom responsen fra de andre gruppemedlemmene og fra terapeuten vil en gradvis komme i kontakt med nye sider (eller gamle glemte sider) ved seg selv. Nye måter å løse problemer på kan prøves ut. Ved hjelp av en mentaliseringsbasert tilnærming åpnes det opp for hva og hvordan vi forholder oss til hverandre automatisk eller gjennomtenkt.

Angstgruppe:
Målgruppe: Personer med angstlidelser.
Innhold: Gruppen er basert på metakognitive prinsipper. Målet er å redusere/kontrollere bekymring.

Psykomotorisk bevegelsesgruppe:
Målgruppe: Personer som strever med høy grad av kroppslig beredskap/overaktivering i form av anspenthet, holdt pust, muskelsmerter, redusert avspenningsevne etc.
Innhold: Målet med gruppen er å erfare og skape forståelse for sammenhenger mellom kroppslige reaksjoner på psykisk belastning, samt redusere kroppslige plager relatert til dette. Innholdet i gruppetimene følger prinsipper for norsk psykomotorisk fysioterapitradisjon. Det gjøres enkle øvelser i rolig tempo hvor hovedfokus er kroppsbevissthet, pust og avspenning.

Pårørendegruppe:
Målgruppe: Pårørende til rusavhengige
Innhold: Vi bruker kognitiv metode (bevisst tenkning) hvor vi nærmer oss temaer som avhengighet og med avhengighet, roller i familien, psykiske og fysiske konsekvenser av å leve med kronisk stress, hvordan kan jeg bedre ivareta meg selv?

Mannsgruppe:
Målgruppe: Menn i aldersgruppen 40+ med utfordringer relatert til tidligere eller pågående overforbruk av alkohol. 
Innhold: Gruppen er en arena hvor en møter andre som har lignende utfordringer knyttet til overforbruk av alkohol. I samarbeid med gruppeterapeut hjelper gruppemedlemmene hverandre til å nå deres individuelle målsetninger.

Pengespillavhengighetsgruppe:
Målgruppe: Pengespillavhengige
Innhold: Vi bruker kognitiv metode (bevisst tenkning) hvor vi nærmer oss temaer som spilleslutt, automatiske tanker (spilletanker), risikosituasjoner, mestring av spillesug, selvsabotasjetanker og tilbakefallsforebygging. Vi informerer om faren ved både tilfeldighetsspill og spille med ferdighetselement.

Klatregruppe:
Målgruppe: Pasienter som vurderes å kunne ha terapeutisk utbytte av å utfordre seg selv fysisk og mentalt i klatreveggen.
Innhold: Hensikten med klatregruppen er å bidra til mestringsfølelse, økt selvtillit og evne til å håndtere stressreaksjoner. I tillegg er økt kroppsbevissthet, koordinasjon, fysisk styrke, og evne til problemløsing viktige og nyttige faktorer. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper eller god fysisk form. Poliklinikken stiller med utstyr og kvalifiserte sikrere.

Stabiliserings og ferdighetskurs:
Målgruppe: Pasienter med PTSD og relasjonstraumer
Innhold: Dette tilbudet er et ledd i traumebehandling. I all hovedsak er dette et psykoedukativt kurstilbud hvor målsettingen er økt forståelse av egen lidelse, utvikling av bedre mestring av symptomer, samt erverve strategier som kan bidra til økt stabilitet. Bearbeiding og integrering av minner er ikke fokus på kurset. Derfor er det en forutsetning at deltakerne har en individuell behandlingskontakt i tillegg.

Kurs om livsstil og psykisk helse:
Målgruppe: Pasienter der utfordringer knyttet til livsstil og kosthold har negativ innvirkning på deres psykiske helse.
Innhold: Livsstil, kosthold og fysisk aktivitet påvirker både den fysiske og psykiske helsen. Kursets innhold tilpasses etter deltakernes behov. Muligheter for individuell oppfølging i forlengelse av kurset.

Kurs for pasienter med bipolar lidelse:
Målgruppe: Pasienter med bipolar lidelse
Innhold: Kurset er basert på psykoedukasjon og egenaktivitet. Det betyr at det blir forelest om sentrale tema relatert til bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan. Det blir gitt opplæring i hjelpemidler som er nyttige for å forstå og håndtere sykdommen bedre.


Andre behandlingstilbud:
Behandling av tvangslidelser (OCD):
Fylkesdekkende behandlingstilbud for pasienter med tvangslidelser (OCD) er lokalisert ved DPS poliklinikk Molde.
DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T:
I samarbeid med DBT-poliklinikken i Molde driver et spesialisert team ferdighetsgruppe for pasienter som har store utfordringer med følelsesregulering og selvskading. Dette gjelder primært emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.


Kostnader knyttet til behandling:
Egenandel opp til oppnådd frikort gjelder for både individuell- og gruppebehandling.


KURS for pasientar

Kurs for pasientar med bipolar liding, les meire her:

Kurs for pasienter med bipolar lidelse.pdf

Her finn du våre brosjyrer om:

 

Pårørende til en som er rusavhengig:

Pårørende til en som er rusavhengig.pdf

Behandlingstilbod for problem med pengespel:

Pengespillbrosjyre.pdf

Dagbehandling for rus- og avhengigheit: BrosjyreROP - dagbehandling.pdf

Tilvisingane til oss kjem i hovudsak frå fastlege. Alle tilvisingar blir vurdert i inntaksteam fortløpende. Pasienten sin helsetilstand blir først og fremst vurdert ut frå opplysingane i tilvisinga, og difor er det viktig at denne inneheld relevante opplysingar om sjukehistorie, symptom, og forsøk på behandling.

Innan ti arbeidsdagar frå vi har fått tilvisinga skal vi ha vurdert den og sendt svar til pasienten med vår vurdering og eventuelt tidspunkt for behandling.

Sjekkliste for tilvising:

 • Aktuelle symptom
 • Aktuell funksjonsskildring
 • Aktuelle kartleggingar/testar (eksempelvis MADRS)
 • Kva behandling/oppfølging er gitt fram til no, og effekt så langt?
 • Tidlegare psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager i nær familie
 • Somatisk status
 • Medisinar (dato for siste endringar, og serumkonsentrasjon)
 • Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengigheit
 • Cave
 • Omsorg for barn
 • Nettverk
 • Pasienten sin motivasjon for behandling

Ved behov for akutt hjelp kan du kontakte vårt ambulante akutteam.

 

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Sentralbord

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Hagan 9, 6516 Kristiansund
En gate med bygninger og trær

Solhagen i Kristiansund

Hagan 9, Kristiansund

Kurs og møter